Datum:

21 oktober 2015

 

Definitief verslag vergadering De Bomenwacht Oost Gelre d.d. 21 oktober 2015

Plaats: TPG ruimte – gemeentehuis Lichtenvoorde

 

Aanwezig: Henk Adema, Henk Bastiaansen, André te Brake, Jaap Cannegieter (voorzitter), Niek Donderwinkel, Annelies Ebregt, Marcel Lageschaar, Frits van Lochem, Jetty Rodenburg en Hans Wildenbeest

Afwezig: Peter Elferink, Ans en Carel ten Have, Ton Lexmond en Cor van der Linden

Notulist: Maria Wieriks

 

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.  

De agenda wordt vastgesteld.

 

2. Ruimte voor mededelingen

 • Geactualiseerd: lijst namen en adressen, regio indeling + kaart, overzicht commissies

 • Bezoek aan boomkwekerij Rendering op woensdag 9 september 2015:

Jaap Cannegieter geeft aan dat de rondleiding leuk en leerzaam was. Rendering is een grote kwekerij (30 ha.) en leverancier aan professionals. De verschillende gewassen en kruiden trekken vogels en ander gedierte aan en is ecologisch en biologisch verantwoord.

Het tv-programma ‘Op vroege vogels’ heeft onlangs in een programma verteld over biologische teelt en het aantrekken van vogels hierdoor.

Annelies Ebregt vraagt zich af of dit nog wordt opgepikt door andere kwekerijen om biologisch te gaan kweken omdat het moeilijk en niet verplicht is.  De excursie is voor herhaling vatbaar.

 • Bezoek aan open dag Leemland, zondag 27 september 2015: hier was veel belangstelling voor, vooral uit de zorg. Henk Adema heeft foto’s gemaakt en deze zijn gepubliceerd in de Elna en Groenlose Gids.

 • Informatiemarkt Ruimtelijke Atlas Oost Gelre woensdag 14 oktober 2015, de Bomenwacht is via e-mail van Henk Bastiaansen uitgenodigd. Frits van Lochem en Niek Donderwinkel hebben de markt bezocht. De Ruimtelijke Atlas gaat over tal van zaken zoals beplanting, ruimtelijke ordening, welstand, onderwijs, etc.  

 

3. Verslag vergadering 26 augustus 2015 en actiepuntenlijst

Het verslag wordt vastgesteld.

N.a.v. opmerkingen verslag vergadering 24 juni 2015:

Jaap Cannegieter merkt op dat de Bomenwacht bij de gemeente bomenmeldingen kan doorgeven. De Bomenwacht is echter geen BOA.

N.a.v. agendapunten verslag vergadering 26 augustus 2015:

N.a.v. contact Henk Adema met het waterschap Rijn en IJssel: Henk Adema heeft gesproken met Jan Polman. Afgesproken wordt dat deze wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering 16 december.

N.a.v. agendapunt 5. PR commissie: verhaal over iep. Henk Adema benaderd Cor van der Linden voor een artikel in de Elna en Groenlose Gids. Henk en Annelies hebben gezamenlijk een artikel geschreven. Binnenkort komt er een oproep naar de burgers om iets te schrijven.

N.a.v. agendapunt 7. Commissies Bomenwacht: vlinderbrug: de situatie is ter plekke bekeken. Door de Hacron is te laat gestart met maaien en het groen was erg hoog, en als dan de helling ook nog steil is, maakt dit een gevaarlijke situatie. Afgesproken is dat de inplant nu bosplantsoen wordt. Daardoor hoeft er dus minder gemaaid te worden. In november-december wordt dit ingezaaid. Dusseldorp was opdrachtgever en dit is hun risico. Dusseldorp zal dit ook uitvoeren. De Bomenwacht vindt het wel jammer van alle planten. En geldverspilling.

N.a.v. lijst met bijzondere bomen aanleveren bij gemeente: André te Brake geeft aan dat er nog 7 bomen toegevoegd zijn door Cor van der Linden. Ook de gemeente zelf heeft nog bomen toegevoegd. Het kapbeleid wordt niet gewijzigd. Op korte termijn wordt de actuele lijst in het college van Burgemeester en wethouders besproken en daarna vastgesteld in de gemeenteraad..

Actiepuntenlijst

De lijst wordt gecheckt en eventueel aangevuld aan het eind van deze vergadering.

4. Bezoek Zigeunerbegraafplaats: stand van zaken

Peter Ballast neemt plaats in de commissie.

Jaap Cannegieter vraagt of er nog subsidies mogelijk zijn. Annelies Ebregt geeft aan dat de commissie zich hierover bekommert. Henk Bastiaansen geeft aan dat Landschapsprojecten misschien hiervoor geld heeft.

 

5. Bermbeheer Oost Gelre

Toelichting door André te Brake.

Belang van bermen

Opmerkingen door Bomenwacht:

 • waarom moeten bermen gemaaid worden? Bermen worden gemaaid voor het zicht/verkeersveiligheid

 • Sloten ook? Sloten worden 1x per jaar gemaaid.  Watervoerende sloten en zaksloten. Sinds 2008 moeten boeren zelf hun zaksloten onderhouden. Wanneer dit niet gebeurd schept dit weer andere plantensoorten, zoals bramen en andere struiken. Hans Wildenbeest vraagt naar toestand overstroming Lichtenvoorde. Zaksloten houden water vast.

Bedreiging voor functie landschap en ecologie

 • Jaap Cannegieter merkt op dat er tegenwoordig kabelgoten zijn. veel efficiënter. Waarom worden deze niet gebruikt in de bermen. André te Brake weet niet waarom dit niet wordt gebruikt. Misschien is bestaand riool iets. Civiele collega’s gaan hierover.

Toekomst voor de berm

 • De bomenwacht heeft nog een gesprek met het waterschap Rijn en IJssel Toekomst voor de berm is goed onderwerp hiervoor.

 • Annelies Ebregt geeft aan dat er in Zieuwent nieuwe stroken (houtwallen) zijn aangelegd. Dat trekt andere vogels en dieren aan. In de gemeente Aalten loopt nu een door de provincie gesubsidieerd project via de vogelbescherming. Het project heet Patrijs.

Werken aan duurzame bermen en landschapsstructuren

 • Grondeigenaren kunnen zich melden bij de gemeente. Er komt nog een budget voor het instellen van een Landschapsfonds.

 

Jaap Cannegieter bedankt André te Brake voor de toelichting.

Niek Donderwinkel merkt op dat de oude bermen moeten herstellen. Agrariërs pakken steeds meer grond in.

Bij de gemeente wordt een ‘ervaar je baan-student’ ingezet die gaat bekijken welke agrariërs bermen hebben ingenomen. Dit wordt beleidsmatig opgepakt.

De Bomenwacht vraagt zich af of zij hierin nog iets kunnen betekenen. De verantwoording ligt bij iedereen geeft André te Brake aan. De gemeente gaat hier niet actief mee bezig. Men ziet niet dat de bermen aftakelen dit is een sluipend proces. Het bestuur heeft ook belang bij ondernemers in buitengebied.

 

Er zijn 2 LOG gebieden in Oost Gelre. Zieuwent en Mariënvelde. Maar toch breiden boeren uit op eigen erf en gebied en niet in de LOG’s.

Het planologie beleid is gemeentebeleid. Er is veel vastgelegd in bestemmingsplannen. Grote bedrijven krijgt men niet meer weg uit centrum.

 

6. Waarnemingen en meldingen Bomenwacht

Cor van der Linden heeft doorgegeven dat er geen waarnemingen zijn.

 

7. Visie Bomenwacht

Carel ten Have heeft een visie gemaakt.  André geeft aan e.e.a. gewijzigd te hebben.

Een visie moet vertaald worden naar acties.

Zoals:

 • mensen attenderen dat zij de bomen meer gaan waarderen.

 • onderwijs betrekken bij Bomenwacht. De PR commissie kan hier iets in betekenen.

 

Jaap Cannegieter deelt mee dat hij op korte termijn een lezing geeft in de gemeente Lochem over de Bomenwacht. Wat doet een Bomenwacht, wie is lid, etc. De Bomenwacht Oost Gelre heeft het afgelopen jaar al best veel gedaan.

André te Brake stelt voor om te brainstormen over ideeën. Een arboretum/herdenkingsbos. Op een open plek in een kerkdorp of Lichtenvoorde en Groenlo (stadspark in Groenlo). Doe een oproep aan de bewoners van Oost Gelre.

Voorstel

- bedenk 2 projecten per jaar waar de Bomenwacht aan kan werken

- brainstormen met Bomenwacht over ideeën (in 2016)

 

8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

Handhaving

Jaap Cannegieter vraagt of er boetes worden uitgedeeld bij schade aan bomen. Dit gebeurt geeft André aan. Er is een bomenposter die uitgedeeld wordt aan kraanmachinisten. Bij elk project is er een projectleider aanwezig die oplet of er schade aan bomen wordt veroorzaakt.

Annelies Ebregt heeft gesproken met Hans Rouwmaat over schade aan bomen en bescherming van bomen tijdens projecten. Medewerkers van Rouwmaat doen hun best om bomen te beschermen. Hans Rouwmaat vindt een gesprek met de Bomenwacht een prima idee maar er moeten wel onderwerpen aandragen worden. Jaap Cannegieter, Carel ten Have, Henk Bastiaansen en Annelies Ebregt geven zich hiervoor op. Annelies Ebregt maakt de afspraak. Actielijst Annelies.

André te Brake stelt voor dat dit gecommuniceerd wordt met de buitenwereld zodat deze weet dat de Bomenwacht zich zorgen maakt over de bomen tijdens de projecten. Dat er soms onzorgvuldig mee om wordt gegaan.

Marcel Lageschaar geeft aan dat er ook schade onder de grond kan gebeuren. Schade aan de wortels.

Project Mot K’nnen

De heer Leemreize is een enthousiaste deelnemer van het project. Hoe om te gaan wanneer de bomen van het project het niet redden.

Wanneer er bomen dood gaan neemt de gemeente Oost Gelre de garantie over.

André te Brake staat er positief tegenover om het project te herhalen. Wellicht zijn er mensen die nu mee willen doen.

Plan van aanpak:

Publicatie voor oude en nieuwe bomen in Elna en Groenlose Gids. Ans ten Have beheert de lijst. Annelies Ebregt maakt dit artikel en overlegt met Ans. Actielijst voor André en Ans ten Have.

 

Wvttk/rondvraag

Vergaderdata

Dagen? Maandag en woensdag.

Tijd is prima. Half 8. Frequentie net als nu. Henk Bastiaansen gaat een voorstel maken hiervoor.

Bomen

Hans Wildenbeest: bomen in Bentinckstraat bloedingsziekte? Kunnen ze gered worden? Dit klopt zegt André te Brake. Dit wordt door de gemeente in de gaten gehouden.

Vellen van bomen

 • fietspad Schaepmanstraat in Groenlo, 4 bomen. Dit i.v.m. met aanleggen singel.

 • Edisonstraat, Atag, wilgen zitten vast in riool, dat vervangen moet worden. Bomen zijn vergroeid. Er komen nieuwe bomen voor terug. 12 wilgen. Het riool kan niet anders gelegd worden. André kijkt na of hij rapport hierover kan vinden.

 

9. Sluiting

Jaap Cannegieter bedankt een ieder voor zijn inbreng en aanwezigheid en sluit om 21.45 uur de vergadering.

Amerikaanse eik bg

© Bomenwacht-Oostgelre 2021