1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Hij heet Richard Trenning van harte welkom. Afmelding van Ans.
Vaststelling agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
Ingekomen stukken:
Geen.

2. Inleiding thema Steenbreek door Richard Trenning.
Richard vertelt over de pilot Klimaat Kloar. Deze pilot loopt eind 2019 af. De pilot is in 2017 opgestart met als doel om meer bewustwording rondom klimaatverandering te creëren. Samen met het waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland, LTO Noord – Regio Oost en gemeente Oost Gelre is er in mei 2017 daarom de Dag van de Sneeuwbal georganiseerd. Een dag waarop 70 betrokkenen uit het gebied rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde met elkaar in gesprek gingen. Daarna hebben de 4 genoemde partijen besloten om gezamenlijk de pilot Klimaat Kloar door te zetten. Richard werd aangesteld als gebiedsmakelaar om zo mooie plannen die raken aan groen, bodem, water en klimaat op weg te helpen richting uitvoering.
Tegelijk wordt er vanuit de pilot gewerkt aan meer bewustwording rondom klimaatverandering, onder andere door initiatieven uit het gebied te delen en een podium te bieden.
Richard vertelt over de samenwerking met de Bomenwacht wat betreft het project Klimaatboom. Het praktisch maken van klimaatverandering voor bewoners en bedrijven. Dit project loopt nog.
Doel: dat mensen weten wat ze moeten doen voor klimaatverandering.
Of het project “Stoeptegels eruit, plantjes erin”. En zo zijn er meer projecten geweest. Zoals het aanleggen van stuwen om water vast te houden in beken. In samenwerking met agrariërs. Hiervoor zijn er diverse bijeenkomsten geweest.

De Bomenwacht merkt op dat het project Klimaatboom moeizaam gaat. Het heeft geen prioriteit voor bedrijven. Voorafgaand heeft de Bomenwacht geïnventariseerd bij bedrijven. De deelname is minimaal. Ook is het jammer dat het IKGL weinig tijd voor het project heeft gehad om de pilot te promoten bij bedrijven.
Geconcludeerd kan worden dat er bijna geen plek is voor het planten van bomen, zo volgebouwd zijn de bedrijfskavels. Ook kabels en leidingen zijn een hindernis.
De Bomenwacht had hogere verwachtingen gezien de publiciteit die eraan gegeven is.

Richard geeft aan dat momenteel projecten lopen zoals bij MACL, bij particulieren, scholen in Vragender, vergroening van schoolpleinen. Hij zou graag in de kernen van Lievelde en Vragender gerichte acties doen.
Rinus Smets, contactpersoon voor bedrijven.
IKGL vindt niet dat ze een rol hebben om bedrijven warm te maken voor Klimaat Kloar.
Richard geeft aan dat persoonlijke netwerken belangrijk zijn. De publiciteit zoeken in de Elna ook. Men kan zich aanmelden voor projecten via de website van Klimaat Kloar.
Klimaat Kloar wordt financieel gesteund door het Waterschap Rijn en IJssel, de gemeente, de provincie Gelderland en LTO Noord – Regio Oost. Richard is aanspreekpunt voor deze 4 organisaties.
Eind 2019 stopt de pilot. Richard hoopt dat er lokale partijen zijn die het verder oppakken. Momenteel lopen er 25 projecten. Het beheer van de Klimaat Kloar bomen ligt bij Richard.

De Bomenwacht vraagt hoe er een vervolg gegeven wordt. Brainstormen, meer publiciteit? Steen project?
De entree van Lichtenvoorde bij Paashuis is uitgevoerd.
Richard stelt een nieuw project voor “Groen in de kernen”, een project voor burgers en bedrijven. Het project heeft vooral betrekking op Lichtenvoorde, Vragender, Lievelde en te maken met de zgn. retentiegebieden. Wie van de Bomenwacht wil meedenken. Carel meldt zich aan.

Jaap bedankt Richard voor zijn toelichting.
Afspraken worden gemaakt door Henk A.

Aanplanten 2 klimaatbomen in projectweek Marianum
André neemt e.e.a. op met Arjan Spaargaren over de rol- en taakverdeling met de Bomenwacht. Henk A. is contactpersoon vanuit de Bomenwacht.

3. Verslag vergadering en actiepuntenlijst van 11 maart 2019
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v.
Agendapunt 3. Oude Borculoseweg, verschillende soorten bomen worden geplant om ziektes te voorkomen. Dit is nieuw beleid of voortschrijdend inzicht.
Agendapunt 5. Peter Ballast heeft documenten gevonden over cultuurhistorisch groen. Vaak in relatie tot het bouwwerk. De Bomenwacht moet op zoek naar criteria/beleid dat geen relatie heeft met gebouwen. Dyon Temming gaat hier samen met Peter Ballast voor aan de slag.
Dyon noemt de landschappelijke beplanting en dat gemeente Rheden hierover een inventarisatie heeft gemaakt. Gemeente Oost Gelre gaat hier gebruik van maken. Er zijn speciale bedrijven, die deze inventarisaties over landschapselementen doen.
Dyon geeft aan dat de natuurwaarde van een plek historisch kan zijn.

Volgens André en Dyon is er nog genoeg natuurwaarde dat beschermd kan/moet worden.

Actiepuntenlijst
Deze wordt doorgenomen en bijgewerkt na de vergadering.

4. Stand van zaken (n.a.v. vergadering van 14 januari)
Careaz Antoniushove (Carel en Henk)
André deelt mee dat er toch bomen gekapt worden zoals de acacia en tamme kastanje. De kastanje kan helaas niet verplaatst worden. De onderbouwing hiervan heeft André nog niet ontvangen. De kosten van de verplanting vallen mee. Maar de boom heeft andere waarde, het is een oude boom. Kandelaberen is ook een optie. Carel vraagt naar de plannen voor een parkeerkelder. André geeft aan dat Careaz daar geen voorstander van is.
André merkt op dat er een kapvergunning moet worden aangevraagd. Er komen nog mogelijkheden om bezwaren in te dienen.
Bosperceel Kevelderstraat/Stroetweg Zieuwent. Op 12 april heeft de werkgroep ter plaatse overleg gehad. Een plan van aanpak volgt. De Bomenwacht heeft het verslag gemaild gekregen (d.d. 13 mei 2019)
Henk B. geeft een toelichting op het overleg.
Barry Teunissen maakt een opzet voor een visie en plan van aanpak voor dit perceel. Wanneer dit besproken is door de werkgroep, wordt er vanuit de gemeente actie ondernomen.

5. Illegale kap bomen (zie verslag vergadering 11 maart, meldingen)
N.a.v. kap bomen Landmeter de Wittweg en n.a.v. kap bomen Tankweg Lievelde
De Bomenwacht vindt dit een belangrijk punt. Wanneer melden, wanneer niet. Wat is het criterium? Wanneer is iets een velling?
André is voorstander van handhaving. E.e.a. ligt lastig. Wanneer een boom niet van de gemeente is, maar van de eigenaar zelf, volgt geen handhaving. De eigenaar van het perceel krijgt wel te maken met herplant. De Bomenwacht kan zich indenken dat de eigenaar dan kiest voor kappen van de boom.
Bij gemeentebomen volgt wel aangifte van de kap, dit is een strafbaar feit.
Hoe met deze situaties om te gaan? Zie hierboven.

6. Organisatie Boomfeestdag in de toekomst (zie verslag 11 maart, commissies)
Organisatie: André stelt voor om op korte termijn een overleg te plannen. André is van mening dat de regie voor de organisatie bij de Bomenwacht plaats hoort. Ook dat de Bomenwacht plantlocaties zoekt en in november/december basisscholen gaat bezoeken. De Bomenwacht is het hier niet mee eens. Op tijd beginnen is altijd goed maar de organisatie alleen bij de Bomenwacht niet. Grote winst is om op tijd te beginnen met overleg.
Taakverdeling: deze wordt nog bepaald. Antoon Bleumink wil ook meewerken. André regelt een overleg.
Hoe wordt de locatie bepaald? Toch geen herplantlocaties? Nee daar is geen sprake van.

7. Bomen langs N-wegen.
Recente ontwikkelingen: er is een petitie ondertekend. De provincie Gelderland is van mening dat de bomen te kort langs de weg staan, Groenlo – Ruurlo. Het is een principiële discussie, hele oude bomen, te kort aan de weg, verkeersveiligheid. Geleiderails zou een oplossing zijn. Er wordt met 2 maten gemeten. Gedeelte Groenlo-Ruurlo moeten gekapt worden. Gedeelte Ruurlo-Vorden niet. Daar zijn na bezwaren van burgers, maar 2 bomen gekapt.
Petitie N319: is meer een handtekeningactie geweest. Door 1850 mensen ondertekent en daarom geagendeerd voor de vergadering van Gedeputeerde Staten van de Provincie. Hierdoor ook spreektijd bij de provincie. De provincie tilt dit nu naar landelijke politiek. En de provincie gaat een informatiecentrum inrichten voor vragen van de burgers.
Binnenkort volgt een gesprek met diverse bomenstichtingen en provincie.
De bomen staan op grondgebied van gemeente Berkelland. Politiek gezien zijn er verschillende meningen.
De vermeende kap heeft de plaatselijke en landelijke pers gehaald. Bert Wagendorp en Youp van het Hek noemen het ook. Wanneer de bomen niet gekapt worden, heeft dit precedentwerking voor de rest van Nederland en het kappen van bomen.
Deze discussie speelt al langer.

In aansluiting hiervan vertelt Henk A. dat de Deventer Kunstweg ook aan de beurt komt voor de kap van bomen. Dat zou jammer zijn het is een mooie laan met bomen.
Over het algemeen is er een enorme aantasting van lanen in de Achterhoek. Er zijn al diverse zienswijzen ingediend.
Resultaten en vervolg:
Het onderwerp wordt geagendeerd bij de provincie. Datum onbekend.
Acties Bomenwacht?
Eventueel een ingezonden brief naar de krant.

8. Bomen en zonnepanelen
André heeft beleid geschreven. “gemeentebomen in relatie tot zonnepanelen: zo gaan we ermee om!” Dit ter kennisgeving aan de Bomenwacht.

9. Meldingen
Compliment voor de aanplant bij industrieterrein Lindebrook, Lievelderweg

10. Commissies: stand van zaken
Commissie Bijzondere Solitaire Bomen
De commissie heeft vergaderd en het verslag is toegestuurd. André heeft op 15 mei een afspraak met Meike Prollius over het onder de aandacht brengen van bomen i.r.t. fiets- en wandelroutes.
Antoon Bleumink wil een bomenwandelroute maken in Groenlo.

 

11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag/sluiting
Frits: Prinses Beatrix komt vrijdag 17 mei naar Harreveld voor de heropening van molen Hermien. Er is een receptie voor vrijwilligers en donateurs van de molen.
Dyon: boom op de Markt in Lichtenvoorde is geschild door een aanrijding. Carel onderneemt actie.
Henk B. brengt de groeten van Annelies Ebregt over.
Marc: vraagt wat de stand van zaken over het Galgenveldje aan de N18 is. Henk A. wacht op bericht van Peter Ballast. André merkt op dat er een visie wordt opgesteld, omdat het een stukje niemandsland is geworden. Actie André, hij kaart dit intern aan.
Maria: Zompweg, men is hier bezig met de weg, bomen zijn niet beschermd. Zij neemt contact op met Barrie Span.
Henk B: stelt voor om na de eerstvolgende vergadering van 8 juli een vakantieborrel te gaan drinken.

Met dankzegging van de voorzitter sluit deze om 21.45 uur de vergadering.

 

Amerikaanse eik bg

© Bomenwacht-Oostgelre 2021