Locatie: Gemeentehuis Lichtenvoorde, spreekkamer Zieuwent, begane grond
Aanwezig: Henk Adema, Henk Bastiaansen (verslag), André te Brake, Monique te Brake, Niek Donderwinkel, Ans ten Have, Carel ten Have, Marvin Hendriks, Marc Kothuis (voorzitter) Frits van Lochem, Dyon Temming en Jetty Rodenburg
Afwezig met kennisgeving: Jaap Cannegieter, Maria Wieriks

 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
Voorzitter Marc Kothuis opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal Monique te Brake, die na lange tijd weer aanwezig kan zijn, en Marvin Hendriks, vakspecialist openbare ruimte en bomen, assistent van André.

Vaststelling agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
Bij 3, derde punt: Monumentaal groen in plaats van Cultuurhistorisch groen.
Ingekomen stukken:
Geen.

2. Verslag vergadering en actiepuntenlijst van 8 juli 2019
Het verslag wordt vastgesteld. Met dank aan Maria Wieriks.
N.a.v.
1. Marc: de kap van bomen langs de N319 is door Gedeputeerde Staten in beraad genomen. Dit betekent dat het plan “in de koelkast” ligt.
Stikstofbeleid: wordt vandaag bekend. Waarschijnlijk: nieuw rekenmodel en nieuwe regelgeving, opdat het land niet “op slot” gaat.

Actiepuntenlijst 16 september 2019
Boomfeestdag toekomst: Wie: Ans ten Have toevoegen.
Klimaat Kloar: Wie: Carel ten have toevoegen.
Rustplaats Vrömdenkerkhof: Bijzonderheden: er komt een plan van de gemeente, met een budget.
Bosje Kevelderstraat: Plan Barry Teunissen. Start: er wordt begonnen met de schoonmaak van het perceel.
Voorstel Dijkstraat: Bijzonderheden: Startbijeenkomst over Plan 3. Weinig plaats voor bomen.

3. Mededelingen
Careaz Antoniushove (Carel en Henk B.)
Op 17 september is overleg met locatiemanager Nicolettte van de Hurk, directeur Ard-Jan Bolijn, de aannemer en twee architecten.
Voorstel Carel: voor de acacia graag een bestemming met symbolische waarde, omschreven als, bijvoorbeeld, “Vergankelijkheid” of “De Dirigent”.
Graag zien we de tamme kastanje, een dominante boom, terug. Verplanten mogelijk?
Bosperceel Kevelderstraat/Stroetweg Zieuwent.
Barry Teunissen heeft een plan van aanpak gemaakt. De werkgroep gaat dit bespreken en met de werkzaamheden beginnen.
Monumentaal groen:
André maakt afspraak met Peter Ballast.
Te bespreken: criteria voor en nieuwe inventarisatie van monumentaal groen, de omgevingswetgeving, plannen en visie, de procesmatige aanpak.
Advies: opvallende monumenten met ensemble waarde (gebouwen en groen) die een beschermde status verdienen (voorbeeld: Loreto) doorgeven aan Dyon. Graag aangeven waarom het monument cultuurhistorische waarde heeft (voorbeeld: de Circumvallatielinie).

 

4. Bijzondere solitaire bomen opnemen in toeristische fiets- en wandelroutes
Meike Prollius kon vanavond niet aanwezig zijn. De bedoeling is om bomen in bestaande routes op te nemen en om fietsers en wandelaars op deze bomen te attenderen. Dat kan goed gebeuren bij nieuwe, geactualiseerde versies van de routes. (VVV, Achterhoek Toerisme).
Frits neemt contact met Meike op en er wordt een bijeenkomst met de werkgroep bijzondere solitaire bomen afgesproken. Daarna wordt de Bomenwacht geïnformeerd, voor de vergadering van 11 november.

5. Bomenkap om diverse redenen. Standpunt gemeente Oost Gelre
Aansluiting Netterhorsterweg en de A1. Komt er binnen drie jaar. Dit is een belofte aan bedrijf Müller op de Laarberg. Voor deze verbinding zal een gedeelte van de Deventer Kunstweg gebruikt worden. Jaap zou Marjan Houpt van de Bomenstichting Achterhoek benaderen, wellicht weet zij meer van deze plannen. Agendapunt voor de volgende vergadering.
Beleid zonnepanelen. Is in 2017 opgesteld. De gemeente werkt niet mee aan het kappen of snoeien van bomen in verband met zonnepanelen. Het vellen of snoeien, ook op eigen erf en van monumentale bomen, is een overtreding. Overtredingen doorgeven als melding.
Boete kan worden opgelegd en er is herplantingsplicht.

6. Organisatie Boomfeestdag in de toekomst
De organisatie moet een breed draagvlak hebben. Meer Bomenwachters moeten erbij betrokken zijn. Vraag hierbij is: wie voert de regie, de gemeente of de Bomenwacht?
Tot nu toe organiseerde André alles voor de Boomfeestdag: het kiezen en benaderen van basisscholen, het zoeken van plantlocaties, het bestellen van bomen en materialen, het opstellen van een draaiboek. Op de dag zelf waren vervolgens enkele Bomenwachters aanwezig.
Dit jaar werd de informatie naar leerlingen toe gegeven door een extern educatiecentrum en ging er iets mis in de communicatie over de aanplant bij de wadi in Groenlo.
Om dit voor aanstaand jaar te voorkomen, stelt Carel voor de regie aan de gemeente over te laten. Wel moet de commissie Boomfeestdag half december duidelijke afspraken maken voor 2020 en hierover goed communiceren. Daarom zullen deze afspraken agendapunt zijn op de eerste vergadering van het nieuwe jaar.

7. Meldingen
Nije Veste, Groenlo. Plaats acacia is ongelukkig. Staat in kunstgras Beschadiging kon verwacht worden. Advies: kinderen inlichten en schoolplein groen maken. De gemeente ondersteunt en faciliteert dit soort vergroening. Wel moet de school het initiatief nemen. Monique kaart dit aan bij de ouderraad.
Parkeerterrein Gunnewiek, Groenlo. Drie beuken gaan verloren. Daar is weinig aan te doen. Oorzaken: bodemverdichting en droogte. Geen kwade wil van de eigenaar, maar onwetendheid.
Koningsplein, Lievelde (1). De onderzoeksopdracht van de gemeente is in handen van Bennie Oosterholt (Lievelds Belang). André gaat met hem in gesprek. De gemeente gaat uit van de aanbevelingen in het rapport.
Koningsplein, Lievelde (2). Was vroeger gras, es-grond. Later half-verharding en spotjes en daar kan een oude boom niet tegen. Ook hebben de beuken last van de droogte.
Herstel is mogelijk: half-verharding verwijderen, grond losmaken, mulchlaag aanbrengen. Daarbij: het aangrenzende restaurant en de volksfeesten mogen geen schade veroorzaken.
Daarom is vooraf informeren van omwonenden en publiek belangrijk.
Nazorg bomen Bomenfeestdag: Wordt er water gegeven aan de bomen aan de Heelweg, Vragender en aan de begroeiing langs de wadi in Groenlo? Volgens Hacron Groen gebeurt dit. Belangrijk vanwege de droogte. En omdat verdroging teleurstellend is voor de kinderen die de heesters en bomen geplant hebben.
André: Wordt vervolgd. Misschien is het verstandig de Bomenfeestdag in oktober of november te houden en andere soorten bomen te kiezen in verband met de klimaatverandering.

 

8. Commissies: stand van zaken
Klimaat Kloar. Carel hoort ook bij deze commissie.
Morssinkhof ondersteunt het plan om meer bomen te planten op bedrijventerreinen.

9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag/sluiting
Website. Monique gaat het werk aan de website weer oppakken.
Plan duurzame wijk Oldenhuis, Groenlo. Carel en Henk B. hebben tijdens de informatieavond op 29 mei 2019 aangedrongen op het creëren van duurzame groeilocaties voor bomen. HenkJan Luesink en anderen waren positief over deze aanbeveling.
Democratiefestival, Nijmegen. Carel en Ans zijn daarbij geweest. Er werd gediscussieerd over de N319, over brandstof van biomassa en over het betrekken van burgers hierbij.
Indruk Carel en Ans: de informatie over de N319 was goed, iedereen kon op de hoogte van de gang van zaken zijn en blijven.
De rol van de sociale media verdiende kritiek. Zij zorgden vaak voor een ongenuanceerd beeld door onvolledige en tendentieuze berichtgeving.
Mot kunn’n. Niek heeft foto’s gemaakt van een aantal bomen. Hij stuurt ze iedereen toe via e-mail. Misschien kan er ook een persbericht komen, met een aantal foto’s erbij.
Plan Dijkstraat Lichtenvoorde. Frits vermeldt een startbijeenkomst over plan 3. Er zijn keuzes gemaakt. Daarbij is weinig plaats voor bomen.
Droogte en bomen. Er zijn, zoals voorspeld, problemen voor berken en beuken. Het grondwaterpeil is nog te laag. Binnenkort komt er een schouwplan dat meer inzicht in de stand van zaken biedt.

Voorzitter dankt iedereen voor haar / zijn inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur.

 

Vriendelijke groet,

Henk Bastiaansen

29 oktober 2019

Amerikaanse eik bg

© Bomenwacht-Oostgelre 2021