Definitief verslag vergadering De Bomenwacht Oost Gelre 11 november 2019

Locatie: Gemeentehuis Lichtenvoorde, Ontmoetingsplein

Aanwezig: Henk Adema, Henk Bastiaansen, André te Brake, Monique te Brake, Jaap Cannegieter, Niek Donderwinkel, Ans ten Have, Carel ten Have, Marc Kothuis, Frits van Lochem, Dyon Temming, Jetty Rodenburg en Maria Wieriks

Afwezig met kennisgeving: Dyon Temming

 

1. Opening vergadering en vaststelling agenda

Voorzitter Jaap Cannegieter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

Vaststelling agenda: 

De agenda wordt vastgesteld. 

Ingekomen stukken:

Er is een uitnodiging binnengekomen van de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde voor een beeldpresentatie ‘Bomen over bomen’ op dinsdagavond 26 november. Locatie is de Koppelpaarden in Lichtenvoorde, aanvang 20.00 uur. (ingang achterzaal). Carel legt uit dat het 1e gedeelte van de avond vertelt wordt over boomverzorging en het 2e gedeelte gaat over de historische rondgang langs monumentale bomen in Lichtenvoorde. 

 

2. Verslag vergadering en actiepuntenlijst van 16 september 2019

Het verslag wordt vastgesteld. Met dank en complimenten aan Henk Bastiaansen. 

N.a.v. 

Agendapunt 7. Meldingen, bomen parkeerterrein Gunnewijk. Jaap neemt nogmaals contact op met Peter Gunnewijk, als lid van de Bomenwacht. André geeft aan dat mocht Peter Gunnewijk mee willen werken bij het behoud van de bomen, de gemeente hem ter wille wil zijn. Dit is een goed initiatief van de Bomenwacht. Carel geeft aan met Jaap mee te willen gaan.  

 

Agendapunt 9. Democratiefestival: Jaap vraagt om toelichting van dit agendapunt uit persoonlijk belang. Carel en Ans hebben dit festival bezocht op basis van burgerparticipatie. De spreekster heeft haar kant van het verhaal vertelt qua burgerparticipatie. Social media heeft verkeerde intenties gegeven. Protocol en burgerlijke betrokkenheid zijn langs elkaar heen gegaan. 

Er is een commissie opgericht voor het behoud van de bomen langs de N 319 richting Ruurlo.

 

Actiepuntenlijst 11 november 2019

Jaap en Carel gaan in overleg met Peter Gunnewijk, over het behoud van 3 bomen op het parkeerterrein van Gunnewijk;

Wandel- en fietsroutes, Marvin Hendriks levert bestaande routes aan

Monumentaal Groen; er wordt een overleg gepland met André, Peter Ballast en Dyon.

Project Rustplaats Vrömdenkarkhof: Henk A maakt een afspraak met wethouder Bart Porskamp

 

3. Mededelingen en korte verslagen

Carel en Henk B hebben op 17 september een overleg gehad met de locatiemanager, directeur en architecten van Careaz over de acacia en tamme kastanje en andere bomen. Carel en Henk B hebben zich sterk gemaakt om deze bomen te behouden en om meer groen in te planten. De tamme kastanje wordt niet ingepast. De platanen verdwijnen, hier komt herplant voor terug. Geen platanen, maar lindebomen. De opmerkingen van Carel en Henk worden meegenomen in het groenplan van Careaz. De communicatie met Careaz is goed. Bewoners en bezoekers van Careaz hebben een emotionele verbintenis met de bestaande platanen. 

Bosperceel Kevelderstraat / Stroetweg Zieuwent. De werkgroep heeft overlegd en zij doen de werkzaamheden. De werkzaamheden zoals o.a. schoonmaak van het bosperceel zijn gestart. Bij Barry Teunissen ligt de regie en hij regelt de communicatie, via Whatsappgroep ’t Slat, naar omwonenden en de gemeente. De werkgroep bestaat uit bewoners, omwonenden en belangstellenden, waaronder ook André. ’t Slat zo heet het gebied.

Henk B meldt dat de bodem vochtiger moet worden. Hiervoor heeft André hulp gezocht bij het Waterschap Rijn en IJssel. Hij heeft nog geen reactie gehad. Zodra dit is gebeurd stemt hij dit af met Barry en Henk B.

Bijzondere bomen in toeristische fiets- en wandelroutes. Overleg Meike Prollius en werkgroep solitaire bomen. 

Bij de volgende vergadering van de commissie wordt de fiets,- wandelroute in elkaar gezet en vergeleken met bestaande routes. Marvin zou de bestaande routes mailen naar de commissie, dit is nog niet gebeurd. 

Voor de gemeente Aalten heeft Meike het boekje “Bomen kiek’n” samengesteld. 

Dit boekje is te koop bij de VVV’s in de Achterhoek. 

Stand van zaken duurzame wijk Oldenhuis Groenlo.

Henk A is voorzitter van de Klankbordgroep ‘de Grolse weiden’ en heeft contact met de gemeente. Hij zal er op letten dat de aanleg van groen niet ten koste gaat van de nieuwbouw. 

 

Voor 2020 controleren:

Lijst met namen, e-mailadressen en telefoonnummers Bomenwacht. 

De gegevens kloppen. 

Voorstel vergaderschema Bomenwacht 2020 

Gevraagd wordt of 6x per jaar vergaderen nodig is. Opgemerkt wordt dat wanneer er minder vergaderd wordt, de agenda langer wordt en de vergaderduur dus ook. Besloten wordt om het op 6x per jaar te houden. Maria plant de data en ruimtes in. De commissies regelen hun eigen vergaderingen. 

 

Artikel over klimaatboom in Elna/Groenlose Gids en op de websites van Klimaat Klaor en Bomenwacht (Richard Trenning en Henk Adema)

Henk A meldt dat er vanuit het bedrijfsleven geen respons is gekomen. Er zijn nog 50 bomen beschikbaar. 

Er is wel een reactie binnengekomen van de nieuwe bewoners van het klooster Loreto in Lievelde.

 

In aansluiting daarop merkt Carel op dat het weggetje naar het klooster toe steeds kaler wordt. Er zijn veel bomen gekapt. André geeft aan dat dit de onwetendheid is geweest van de nieuwe bewoners. Zij wisten niet dat hiervoor een kapvergunning nodig was. De nieuwe bewoners hebben hier spijt van en zijn echt betrokken bij de natuur. 

Dyon Temming heeft nieuw plan gemaakt voor hele complex. De Kopten staan hier helemaal achter. 

 

Monumentaal groen

Dyon heeft via email aangegeven dat de Bomenwacht suggesties voor monumentale groenelementen met een korte onderbouwing naar hem kunnen mailen. Door Peter Ballast, André en hem worden criteria opgesteld. Een overleg hiervoor wordt nog gepland.

Normaliter is de monumentencommissie gerelateerd aan gebouwen. Voor elementen in landschap moet nog criteria worden opgesteld. Dit is nog geen enkele gemeente gedaan.

 

Ingediende suggesties

Carel -> omgeving Loreto, Brakerweg, Twenteroute, etc. bomen, vegetatie, een mooi stukje gebied. Achter klooster langs. 

Niek ->voorbeeld Doorninkweg naar Aaltenseweg, zandweg, knotwilgen en eiken. 

Het gaat om elementen in het landschap.

Henk B ->Pomona: tuin en gebouwen, monument

Henk B ->Van Basten Asbeck; tuinen en gebouwen, monument

Henk A ->Project Rustplaats Vrömdenkarkhof

 

Suggesties zijn welkom bij Dyon. 

 

Meldingen

Rode Beuk aan de Mattelierstraat in Groenlo (Zie e-mail Marvin Hendriks 3 oktober, doorgestuurd op 7 oktober.) ook kenbaar gemaakt via Facebook.  

Ludgerschool, om de oversteek voor leerlingen veiliger te maken, is een boom geveld.

 

Commissies: stand van zaken      

Project Rustplaats Vrömdenkarkhof

Henk A vraagt naar de stand van zaken. André geeft aan dat hier momenteel geen geld voor. 

Er moet een visie worden opgesteld maar dit heeft momenteel geen prioriteit voor de gemeente. Redenen zijn de begroting en bezuinigingen. 

De Bomenwacht vindt dit jammer omdat dit plan is ingediend als een burgerinitiatief. 

André stelt voor dat de Bomenwacht in gesprek gaat met betreffende wethouder Bart Porskamp. Henk A gaat dit gesprek regelen.

 

Wat verder ter tafel komt / rondvraag / sluiting

Carel: 

Van een monumentale esdoorn bij het fratershuis is de kop eruit. Wat is hiervan de oorzaak? Bliksem, afgezet, top eruit gewaaid? Volgens Rob Kettering was de boom ziek;

André wordt binnenkort geïnterviewd;

Er wordt een boom gepland op het terrein bij de Driehoek. Hermanus Hulshof schenkt deze boom aan de gemeente. Carel is blij met dit initiatief. De boom zal een mooie beeldvanger worden. De bestemming van het gehele perceel wordt ‘groen’;

De gemeente Bronckhorst gaat de biodiversiteit herstellen door voor ieder geboren kind een boom te planten. Hij vindt dit een mooi initiatief. Ook de gemeente Berkelland heeft de intentie om voor iedere bewoner een boom te planten. André geeft aan dat dit ook op de agenda van de gemeente Oost Gelre staat. 

Carel levert een lijst aan met locaties waar de afgelopen jaren bomen zijn geplant tijdens de Boomfeestdag. Hij wil de bomen fotograferen. André is blij met dit voorstel. 

Erik Wamelink heeft de Architectuurprijs gewonnen voor zijn woning. Op het perceel staan 2 beuken. Erik heeft het ontwerp aangepast aan de 2 bestaande beuken. Het huis heet ook “de twee beuken”. Een goed idee. 

Carel heeft veel foto’s van bomen in Lichtenvoorde en wil deze gebruiken voor wandel- en fietsroutes. Monique wil de foto’s op de website zetten van de Bomenwacht. 

Frits geeft aan dat bestaande routes van het RAL zijn gebaseerd op knooppunten, voor toeristen.

       Henk A:

Bij het Groot Hoornwerk (circumvallatielinie) is men aan het bouwen. Henk vraagt of er nog bomen worden geplant? Historisch gezien is het niet logisch dat er bomen staan bij de circumvallatielinie. 

André:

Plantvoorstel voor Boomfeestdag 2020: pastorietuin in Zieuwent en ’t Slat in Zieuwent. Andere voorstellen zijn welkom.

 

Voorzitter dankt iedereen voor haar / zijn inbreng en sluit de vergadering om 21.22 uur. 

Amerikaanse eik bg

© Bomenwacht-Oostgelre 2021