Conceptverslag vergadering De Bomenwacht Oost Gelre d.d. 13 november 2017

Locatie: Gemeentehuis Lichtenvoorde, Ontmoetingsplein

 

Aanwezig: Henk Adema, Henk Bastiaansen, Jaap Cannegieter (voorzitter), Niek Donderwinkel, Carel ten Have, Marc Kothuis en Jetty Rodenburg

Afwezig: Annelies Ebregt, Ans ten Have, Leonie Heutinck, Frits van Lochem en Dyon Temming

Notulist: Maria Wieriks

Gemeente Oost Gelre: André te Brake

Agendapunt 2: José van ’t Hull

 

 1. Opening vergadering en vaststelling agenda

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom en vooral Jose van ’t Hull van het Waterschap Rijn en IJssel* (*verder in verslag WRIJ). Jaap legt de doelstelling en taken uit van de Bomenwacht.

Vaststelling agenda:

De agenda wordt vastgesteld.

Ingekomen stukken:

Geen.

 

 1. Presentatie door José van ’t Hull (adviseur bij WRIJ over watersysteem en de eigendommen van het Waterschap Rijn en IJssel.

José legt uit dat ze een verbindende functie heeft bij het WRIJ over het beheer van de watergangen, zoals Baakse Beek en de Veengoot. Ze is o.a. betrokken bij de optimalisatie van de watersystemen van Lichtenvoorde.

Ze kan geen specifieke vragen beantwoorden over watergangen in Groenlo, daarvoor is Karel Hesselink de aangewezen persoon.

 

Opmerkingen en vragen van de Bomenwacht:

 • Piping?  Muskusratten maken gangenstelsels in dijken, waardoor het gevaar van "piping" ontstaat: het water van de rivier dringt via de muskusgangen naar de lager gelegen polder en ondermijnt de dijk. Tevens kan “piping” ontstaan tijdens hoogwatersituaties. Door uitholling van de ondergrond van de dijk, kan de dijk uiteindelijk instorten. Dijkwachten van het waterschap controleren daarom altijd tijdens hoogwater of ze wellen (water aan de oppervlakte) zien. In sommige gevallen is het dan nodig om maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld het vergroten van tegendruk door middel van zandzakken of puin.
 • Website: www.onswater.nl daarop kun je zien hoe hoog het water bij u kan komen.
 • Schoonwater: hoe ver gaat de waterzuivering? Antibiotica, meststoffen? José legt de vraag bij collega neer. Medicijnresten worden landelijk in oppervlaktewater gemeten. Landelijk wordt onderzocht hoe dit aan te pakken, WRIJ is daarbij aangesloten,
 • Bij de drinkwaterwinning speelt dit minder aangezien zij het diepe grondwater oppompen, zoals bij ’t Klooster.  
 • Monitoring visstand: er zijn bij de Grote Beek  vissen gechipt om te monitoren hoe ver zij optrekken. De waterkwaliteit van het oppervlaktewater is verbeterd.
 • Waterberging gebieden (retentiebekkens en wadi’s) worden aangelegd bij Lichtenvoorde. Water wordt ‘even’ gestald.
 • Afgestoten watergangen (dit is in 2017 gedaan) worden die nog onderhouden? Door eigenaren wordt dit opgepakt wanneer men er last van heeft. Zo niet, dan doe je niks. Heeft een buurman er wel last van, dan kan men contact opnemen met het WRIJ. Onderhoud ligt bij de eigenaar zelf. Men bedoeld een gekanaliseerde sloot hiermee. Dit is gedaan om uniformiteit te krijgen tussen de 7 waterschappen waaruit Waterschap RIJN en IJssel is ontstaan. Watergangen zijn de haarvaten van de beken. De eerste 2 jaar blijft de controle bij het WRIJ. In de haarvaten zit weinig water
 • 20 liter per seconde afvoer of meer valt onder verantwoording van het WRIJ. Minder valt onder verantwoording van de boeren.

  • Project Kerkepaden; door de aanleg hiervan is er een spontane ontwikkeling van wilgen bij watergangen ontstaan. André te Brake heeft bij het WRIJ navraag gedaan over de hakhoutcultuur. José: keurprofielen voor verbetering van watergangen (sloten). Bij de Kerkepaden is er gebruik gemaakt van een watergang met eenzijdige onderhoudsstrook, natuurvriendelijk ingericht. Het WRIJ is voorstander van initiatieven, maar de eigenaar van de sloot is vaak negatief. Het WRIJ heeft hier geen taak in. Degene die een burgerinitiatief indient, moet zelf contact opnemen met de grondeigenaar. José geeft de grens aan van een watergang. De onderhoudspaden zijn vaak niet in eigendom van het WRIJ. Of sporadisch. Volgens André is dit niet zo. André vindt dat het WRIJ mee moet werken, of in ieder geval gesteund worden door het WRIJ. Het WRIJ is vaak geen eigenaar van de onderhoudspaden en kan er zich dus niet over oordelen maar is zeker welwillend om mee te werken.
  • Carel: Ecologische hoofdstructuur: heeft het WRIJ een verplichting om meer groen te planten. Tijdens de bijeenkomst ‘de Sneeuwbal’, werd daarover gesproken.

  Eventuele vragen n.a.v. deze toelichting kunnen aan José doorgegeven worden via e-mail; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Henk Bastiaansen overhandigt een boeket bloemen aan José als dank voor de presentatie.


  Korte pauze 21.15 uur.


  1. Verslag vergadering 4 september 2017 en actiepuntenlijst

  Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.

  N.a.v. Monique te Brake: de afspraak is op haar verzoek afgezegd. Jaap en Henk gaan nog op bezoek. Henk Adema vertelt dat ze niet meer reageert op e-mail.

  Henk Adema, geeft aan dat Willem Berentsen uit Zieuwent de PR en website overneemt, dit heeft Annelies geregeld.

  Bomenroutes Carel ten Have en Karel Bonsen, dit wordt nog in gang gezet.

  De actiepuntenlijst is niet doorgenomen. (zie agendapunt 8, opmerking Henk Adema)


  1.  Vergaderschema Bomenwacht 2018

  Iedereen gaat akkoord.


  1. Mededelingen
  • Reactie op gesprek met wethouder Vincent van Uem d.d. 31 augustus 2017 en verslag met voorstel Bomenwacht nog niet ontvangen. -> nog geen reactie gehad van college. André te Brake deelt mee dat de adviesnota in het college van B&W van 14 november wordt besproken. Dan wordt er een standpunt ingenomen.
  • Inloopavond ‘Groen in de winkelstraten van Groenlo’, d.d. 18 september 2017; Henk Bastiaansen is geweest. De winkeliers zijn voorstander van behoud van bestaande parkeerruimte. Kleine tuintjes voor panden zijn wel geliefd. Zoals in de Lievelderstraat en de Ganzenmarkt. Henk heeft gepleit voor bomen als er genoeg ruimte aanwezig is voor een redelijke levensduur.

  Leonie Heutinck heeft de avond gepresenteerd. André geeft aan dat er budget is.

  Bewoners, winkeliers en bedrijven mogen bepalen hoe en waaraan het wordt uitgegeven. Geveltuintjes, plantenbakken en ook bomen. Het vervolg is te bekijken en uitfilteren wat er mogelijk is, ook omdat er veel kabels en leidingen in de straten en trottoirs liggen. André vraagt Leonie om de Bomenwacht te informeren.

  • Parkeerruimte Wheme: er zijn 8 beuken gekapt. Er is een inrichtingsplan, alle bomen worden gecompenseerd. André vraagt of John Berendsen, de projectleider, een digitaal inrichtingsplan op wil sturen.

  1. Commissies: stand van zaken, als er nieuws is
   • Bijzondere solitaire bomen en boomgroepen buitengebied; de werkgroep is bij elkaar geweest. Carel ten Have en Niek Donderwinkel hebben op zaterdag 11 november locaties bekeken. Er zijn 50 brieven verstuurd. Daarop zijn 15 reacties binnengekomen, waarvan 10 positief. Sommige bomen zijn wel publiciteitswaardig. Wat te doen met de 35 eigenaren die niet gereageerd hebben. De werkgroep pakt dit samen op.

   Mededeling van Henk Bastiaansen: In de gemeente Berkelland bestaan plannen om bomenroutes te ontwikkelen als toeristische attractie.

   • Landschapsprojecten Zieuwent, Lievelde, Vragender en Harreveld; Dit project duurt tot maart 2018. Er zijn leuke projecten in de maak vertelt André. Zoals poelen, boomgaarden, etc.

   Carel ten Have geeft aan dat er wel veredeld zaad gebruikt moet worden. André geeft dit door aan Jos te Molder.

   • Entrees kernen en invalswegen;
   • Bomenpoort Hacron concept; geen opmerkingen hierover.
   • Zegendijk bij Sportcentrum Sourcy, Zieuwent, Henk Adema vertelt dat men enthousiast is over de bomenpoort.

   • Bomenbeleidsplan/bermbeheer;

   Bermbrochure updaten. André vertelt dat er een folder is opgesteld over bermbeheer. Deze wordt naar de bewoners van het buitengebied gestuurd. Daarin staat dat de gemeente 2x per jaar de bermen maait en dat het niet de bedoeling is dat zij dit zelf doen. Hij neemt de folder de volgende vergadering mee.


   1. Meldingen
   • Beuk Muziekkoepel Groenlo: deze is onderzocht. Carel ten Have heeft de boom ook onderzocht.
   • De reconstructie van de gracht is weer geagendeerd bij project Stad Groenlo. Het muziekkoepelterrein komt dan ook ter sprake.

   1. Wat verder ter tafel komt/rondvraag/sluiting

   Marc Kothuis: hoe gaat het met de essen? De bomen die aangetast zijn, worden gekapt. Of gefaseerd aangepakt. Herplant? De eerste inventarisatie is binnen. André mailt dit naar de Bomenwacht. De essenziekte heerst in heel Nederland.

   Henk A: de actiepuntenlijst is niet besproken. Niet iedereen heeft de lijst gelezen c.q. ontvangen.

   Maria past de lijst aan met opmerkingen gemaakt tijdens de vergadering.

   Henk A: bomenverhalen van Dyon Temming? Hij is er niet. Henk A. benadert Dyon hierover. Carel ten Have geeft aan dat Ans een verhaal geschreven heeft en dat dit binnenkort gepubliceerd wordt op de gemeentepagina van de Elna en Groenlose Gids.

   Carel ten Have: fietsbrug, doordat de Vlinderbrug geasfalteerd is, zijn alle bloembollen weggevaagd. Door burgerparticipatie is het groen aangelegd. Dit geeft een wrang gevoel.

   Carel ten Have: Boomplantdag woensdag 14 maart 2018: Carel vraagt of de Bomenwacht mag bepalen waar er nieuwe aanplant nodig is. Ja dit mag. André te Brake stelt voor om in januari hiervoor bij elkaar te komen.  Ook graag locaties aanleveren, Groenlo en Lichtenvoorde.

   Henk Bastiaansen: hij wil iemand van Staatsbosbeheer uitnodigen.

   De voorzitter sluit om  22.00 uur de vergadering.


   Lijst met afkortingen


   WRIJ waterschap Rijn en IJssel (agendapunt 2)

Voorstel Vergaderschema Bomenwacht 2018

Datum

Week

Groep

Tijd

Plaats

         

Ma 15 januari

03

BW

20.00

Lichtenvoorde

Ma 12 maart

11

BW

20.00

Lichtenvoorde

Ma 14 mei

20

BW

20.00

Lichtenvoorde

Ma 02 juli

27

BW

20.00

Lichtenvoorde

Ma 03 september

36

BW

20.00

Lichtenvoorde

Ma 05 november

45

BW

20.00

Lichtenvoorde

         

 

    Opmerkingen bij het voorstel vergaderschema 2018:

 

 • Het gaat om vergaderingen voor alle leden van de Bomenwacht (BW).
 • De Commissies van de Bomenwacht (CB) vergaderen op eigen initiatief.
 • Ook het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert op eigen initiatief.

 

 • De Bomenwacht vergadert in principe zes keer per jaar (om de twee maanden), in  het Gemeentehuis te Lichtenvoorde.
 • De vergaderingen vinden op maandag plaats en beginnen om 20.00 uur.

In dit vergaderschema is rekening gehouden met schoolvakanties (Voorjaarsvakantie (10 – 18 februari), Pasen (1-2 mei), de Meivakantie (28 april – 6 mei), Pinksteren (20-21 mei), de Zomervakantie (14 juli – 26 augustus), de Herfstvakantie (20 – 28 oktober) en met evenementen als Carnaval (11-13 februari), de Kermis in Groenlo (weekend eind augustus), het Bloemencorso in Lichtenvoorde (weekend 9 september).

Definitief verslag vergadering De Bomenwacht Oost Gelre d.d. 13 november 2017

Locatie: Gemeentehuis Lichtenvoorde, Ontmoetingsplein

Aanwezig: Henk Adema, Henk Bastiaansen, Jaap Cannegieter (voorzitter), Niek Donderwinkel, Carel ten Have, Marc Kothuis en Jetty Rodenburg

Afwezig: Annelies Ebregt, Ans ten Have, Leonie Heutinck, Frits van Lochem en Dyon Temming

Notulist: Maria Wieriks

Gemeente Oost Gelre: André te Brake

Agendapunt 2: José van ’t Hull

1. Opening vergadering en vaststelling agenda

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom en vooral Jose van ’t Hull van het Waterschap Rijn en IJssel* (*verder in verslag WRIJ). Jaap legt de doelstelling en taken uit van de Bomenwacht.

Vaststelling agenda:

De agenda wordt vastgesteld.

Ingekomen stukken:

Geen.

2. Presentatie door José van ’t Hull (adviseur bij WRIJ over watersysteem en de eigendommen van het Waterschap Rijn en IJssel.

José legt uit dat ze een verbindende functie heeft bij het WRIJ over het beheer van de watergangen, zoals Baakse Beek en de Veengoot. Ze is o.a. betrokken bij de optimalisatie van de watersystemen van Lichtenvoorde.

Ze kan geen specifieke vragen beantwoorden over watergangen in Groenlo, daarvoor is Karel Hesselink de aangewezen persoon.

Opmerkingen en vragen van de Bomenwacht:

Piping? Muskusratten maken gangenstelsels in dijken, waardoor het gevaar van "piping" ontstaat: het water van de rivier dringt via de muskusgangen naar de lager gelegen polder en ondermijnt de dijk. Tevens kan “piping ontstaan tijdens hoogwatersituaties. Door uitholling van de ondergrond van de dijk, kan de dijk uiteindelijk instorten. Dijkwachten van het waterschap controleren daarom altijd tijdens hoogwater of ze wellen (water aan de oppervlakte) zien. In sommige gevallen is het dan nodig om maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld het vergroten van tegendruk door middel van zandzakken of puin.

Website: www.onswater.nl daarop kun je zien hoe hoog het water bij u kan komen.

Schoonwater: hoe ver gaat de waterzuivering? Antibiotica, meststoffen? José legt de vraag bij collega neer. Medicijnresten worden landelijk in oppervlaktewater gemeten. Landelijk wordt onderzocht hoe dit aan te pakken, WRIJ is daarbij aangesloten,

Bij de drinkwaterwinning speelt dit minder aangezien zij het diepe grondwater oppompen, zoals bij ’t Klooster.

Monitoring visstand: er zijn bij de Grote Beek vissen gechipt om te monitoren hoe ver zij optrekken. De waterkwaliteit van het oppervlaktewater is verbeterd.

Waterberging gebieden (retentiebekkens en wadi’s) worden aangelegd bij Lichtenvoorde. Water wordt ‘even’ gestald.

Afgestoten watergangen (dit is in 2017 gedaan) worden die nog onderhouden? Door eigenaren wordt dit opgepakt wanneer men er last van heeft. Zo niet, dan doe je niks. Heeft een buurman er wel last van, dan kan men contact opnemen met het WRIJ. Onderhoud ligt bij de eigenaar zelf. Men bedoeld een gekanaliseerde sloot hiermee. Dit is gedaan om uniformiteit te krijgen tussen de 7 waterschappen waaruit Waterschap RIJN en IJssel is ontstaan. Watergangen zijn de haarvaten van de beken. De eerste 2 jaar blijft de controle bij het WRIJ. In de haarvaten zit weinig water.

20 liter per seconde afvoer of meer valt onder verantwoording van het WRIJ. Minder valt onder verantwoording van de boeren.

Project Kerkepaden; door de aanleg hiervan is er een spontane ontwikkeling van wilgen bij watergangen ontstaan. André te Brake heeft bij het WRIJ navraag gedaan over de hakhoutcultuur. José: keurprofielen voor verbetering van watergangen (sloten). Bij de

 

www.bomenwacht-oostgelre.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De Bomenwacht heeft tot doel om de betrokkenheid van inwoners uit Oost Gelre bij het openbaar groen

in het algemeen en bomen in het bijzonder te verhogen. Verder bevordert de Bomenwacht de kwaliteit en instandhouding van waardevolle bomen.

 

 
 

Kerkepaden is er gebruik gemaakt van een watergang met eenzijdige onderhoudsstrook, natuurvriendelijk ingericht. Het WRIJ is voorstander van initiatieven, maar de eigenaar van de sloot is vaak negatief. Het WRIJ heeft hier geen taak in. Degene die een burgerinitiatief indient, moet zelf contact opnemen met de grondeigenaar. José geeft de grens aan van een watergang. De onderhoudspaden zijn vaak niet in eigendom van het WRIJ. Of sporadisch. Volgens André is dit niet zo. André vindt dat het WRIJ mee moet werken, of in ieder geval gesteund worden door het WRIJ. Het WRIJ is vaak geen eigenaar van de onderhoudspaden en kan er zich dus niet over oordelen maar is zeker welwillend om mee te werken.

Carel: Ecologische hoofdstructuur: heeft het WRIJ een verplichting om meer groen te planten. Tijdens de bijeenkomst ‘de Sneeuwbal’, werd daarover gesproken.

Eventuele vragen n.a.v. deze toelichting kunnen aan José doorgegeven worden via e-mail; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Henk Bastiaansen overhandigt een boeket bloemen aan José als dank voor de presentatie.

Korte pauze 21.15 uur.

3. Verslag vergadering 4 september 2017 en actiepuntenlijst

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.

N.a.v. Monique te Brake: de afspraak is op haar verzoek afgezegd. Jaap en Henk gaan nog op bezoek.

Henk Adema, geeft aan dat Willem Berentsen uit Zieuwent gevraagd wordt de PR en website te beheren, Annelies probeert dit te regelen.

Bomenroutes Carel ten Have en Karel Bonsen, dit wordt nog in gang gezet.

4. Vergaderschema Bomenwacht 2018

Iedereen gaat akkoord.

5. Mededelingen

Reactie op gesprek met wethouder Vincent van Uem d.d. 31 augustus 2017 en verslag met voorstel Bomenwacht nog niet ontvangen. -> nog geen reactie gehad van college. André te Brake deelt mee dat de adviesnota in het college van B&W van 14 november wordt besproken. Dan wordt er een standpunt ingenomen.

Inloopavond ‘Groen in de winkelstraten van Groenlo’, d.d. 18 september 2017; Henk Bastiaansen is geweest. De winkeliers zijn voorstander van behoud van bestaande parkeerruimte. Kleine tuintjes voor panden zijn wel geliefd. Zoals in de Lievelderstraat en de Ganzenmarkt. Henk heeft gepleit voor bomen als er genoeg ruimte aanwezig is voor een redelijke levensduur.

Leonie Heutinck heeft de avond gepresenteerd. André geeft aan dat er budget is.

Bewoners, winkeliers en bedrijven mogen bepalen hoe en waaraan het wordt uitgegeven. Geveltuintjes, plantenbakken en ook bomen. Het vervolg is te bekijken en uitfilteren wat er mogelijk is, ook omdat er veel kabels en leidingen in de straten en trottoirs liggen. André vraagt Leonie om de Bomenwacht te informeren.

Parkeerruimte Wheme: er zijn 8 beuken gekapt. Er is een inrichtingsplan, alle bomen worden gecompenseerd. André vraagt of John Berendsen, de projectleider, een digitaal inrichtingsplan op wil sturen.

6. Commissies: stand van zaken, als er nieuws is

Bijzondere solitaire bomen en boomgroepen buitengebied; de werkgroep is bij elkaar geweest. Carel ten Have en Niek Donderwinkel hebben op zaterdag 11 november locaties bekeken. Er zijn 50 brieven verstuurd. Daarop zijn 15 reacties binnengekomen, waarvan 10 positief. Sommige bomen zijn wel publiciteitswaardig. Wat te doen met de 35 eigenaren die niet gereageerd hebben. De werkgroep pakt dit samen op.

Mededeling van Henk Bastiaansen: In de gemeente Berkelland bestaan plannen om bomenroutes te ontwikkelen als toeristische attractie.

Landschapsprojecten Zieuwent, Lievelde, Vragender en Harreveld; Dit project duurt tot maart 2018. Er zijn leuke projecten in de maak vertelt André. Zoals poelen, boomgaarden, etc.

Carel ten Have geeft aan dat er wel veredeld zaad gebruikt moet worden. André geeft dit

 
 
 

door aan Jos te Molder.

Entrees kernen en invalswegen;

Bomenpoort Hacron concept; geen opmerkingen hierover.

Zegendijk bij Sportcentrum Sourcy, Zieuwent, Henk Adema vertelt dat men enthousiast is over de bomenpoort.

Bomenbeleidsplan/bermbeheer;

Bermbrochure updaten. André vertelt dat er een folder is opgesteld over bermbeheer. Deze wordt naar de bewoners van het buitengebied gestuurd. Daarin staat dat de gemeente 2x per jaar de bermen maait en dat het niet de bedoeling is dat zij dit zelf doen. Hij neemt de folder de volgende vergadering mee.

7. Meldingen

Beuk Muziekkoepel Groenlo: deze is onderzocht. Carel ten Have heeft de boom ook onderzocht.

De reconstructie van de gracht is weer geagendeerd bij project Stad Groenlo. Het muziekkoepelterrein komt dan ook ter sprake.

8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag/sluiting

Marc Kothuis: hoe gaat het met de essen? De bomen die aangetast zijn, worden gekapt. Of gefaseerd aangepakt. Herplant? De eerste inventarisatie is binnen. André mailt dit naar de Bomenwacht. De essenziekte heerst in heel Nederland.

Henk A: de actiepuntenlijst is niet besproken. Niet iedereen heeft de lijst gelezen c.q. ontvangen.

Maria past de lijst aan met opmerkingen gemaakt tijdens de vergadering.

Henk A: bomenverhalen van Dyon Temming? Hij is er niet. Henk A. benadert Dyon hierover. Carel ten Have geeft aan dat Ans een verhaal geschreven heeft en dat dit binnenkort gepubliceerd wordt op de gemeentepagina van de Elna en Groenlose Gids.

Carel ten Have: fietsbrug, doordat de Vlinderbrug geasfalteerd is, zijn alle bloembollen weggevaagd. Door burgerparticipatie is het groen aangelegd. Dit geeft een wrang gevoel.

Carel ten Have: Boomplantdag woensdag 14 maart 2018: Carel vraagt of de Bomenwacht mag bepalen waar er nieuwe aanplant nodig is. Ja dit mag. André te Brake stelt voor om in januari hiervoor bij elkaar te komen. Ook graag locaties aanleveren, Groenlo en Lichtenvoorde.

Henk Bastiaansen: hij wil iemand van Staatsbosbeheer uitnodigen.

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.

Lijst met afkortingen

WRIJ waterschap Rijn en IJssel (agendapunt 2)

Actiepunten

Wanneer afgesproken

Wie

Termijn

Bijzonderheden

Entrees kernen en invalswegen

15-01-2018

Annelies en Henk A.

 

De bomenpoort bij de Zegendijk in Zieuwent gaat niet door i.v.m. kabels en leidingen

Bermbeheer brochure

 

 

15-01-2018

 

 

André, Carel, Henk B, Niek en Jaap

In voorjaar wordt brochure verstuurd

Brochure wordt verstuurd naar bewoners buitengebied

Excursie organiseren

15-01-2018

Carel en Karel

Juni 2018

Wordt in Elna en Groenlose Gids kenbaar gemaakt

Voorstel om ruimte met bestemming “boom”, bij Dijkstraat

15-01-2018

André vraagt cluster Ruimtelijke Ordening

Vóór 12 maart 2018

Plan Dijkstraat Lichtenvooorde

Boomplantdag 2018 – 14 maart

15-01-2018

Carel

februari

Carel neemt contact op met Antoon Bleumink voor locaties

Solitaire bijzondere bomen – opnieuw vergadering plannen werkgroep

13-11-2017

André, Carel, Henk B., Niek en Jaap

 

Proces loopt

Publiceren ‘bomenverhaal’ in Groenlose Gids en Elna

13-11-2017

Dyon

maandelijks

Project slaat aan

Rapport reddingsplan bomen Maliebaan

04-09-2017

Jaap

 

Plan staat geparkeerd

Project Rustplaats; afspraken maken met John Berentsen en Maarten Minkjan

04-09-2017

Henk A.

Wanneer A18 gereed is

Plan staat geparkeerd

 

 

 

Optimalisering handhaving door gemeente

13-03-2017

Hele BW

Dringende meldingen doorgeven aan André.

Minder dringende meldingen doorgeven aan Henk B.

d.d. 15 januari 2018

 

Definitief verslag vergadering De Bomenwacht Oost Gelre d.d. 3 juli 2017

Locatie: Gemeentehuis Lichtenvoorde, Ontmoetingsplein

Aanwezig: Henk Adema, Jaap Cannegieter (voorzitter), Niek Donderwinkel, Ans ten Have, Marc Kothuis, Frits van Lochem en Dyon Temming.

Afwezig: Henk Bastiaansen, Annelies Ebregt, Carel ten Have, Leonie Heutinck en Jetty Rodenburg

Notulist: Maria Wieriks

Gemeente Oost Gelre: André te Brake

1. Opening vergadering en vaststelling agenda

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Afmeldingen van Henk Bastiaansen, Annelies Ebregt, Carel ten Have, Leonie Heutinck en Jetty Rodenburg.

Vaststelling agenda:

De agenda wordt vastgesteld.

Ingekomen stukken:

e-mail van Henk Adema (zie Meldingen)

2. Verslag vergadering 15 mei 2017 en actiepuntenlijst

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en aangepast.

Naar aanleiding van:

3. Mededelingen over de stand van zaken

Blz. 2; Burgerschouw?: Jaap Cannegieter vraagt wat hiervan de bedoeling is. André vertelt dat er een app in de maak is, waarmee burgers zelf het openbaar groen kunnen schouwen, foto’s kunnen maken en dit kunnen doorgeven aan de gemeente. De app wordt gekoppeld aan de beeldkwaliteitskaart van de gemeente. De app is waarschijnlijk in het najaar werkbaar en is bedoeld om de interesse en betrokkenheid van de burgers voor het openbaar groen te vergroten.

8. Bomenbeleidsplan Oost Gelre 2013

Idee Annelies Ebregt: ecologisch stukje grond: Ze hoopt dat de Bomenwacht dit idee op de een of andere manier oppakt.

3. Mededelingen

Voortaan vinden de vergaderingen van de Bomenwacht plaats in het gemeentehuis te Lichtenvoorde, Ontmoetingsplein, 20.00 – 21.30 uur.

Verfraaiing entrees Lichtenvoorde. Er is een enquête opgesteld voor de bewoners van alle kernen over de leefbaarheid. André vertelt dat met vertegenwoordigers van alle kernen

gesprekken zijn gevoerd. De reacties vanuit de enquête worden nog op de rij gezet. De reacties vanuit de kleine kernen zijn al bekend.

De opdrachten die voortvloeien vanuit de enquête komen ter faveure van Hacron, dit bedrijf is overgenomen door een groter concern, t.w. Vabeco. een groter concern.

Compensatie Bomenkap N18 (Henk Adema): er is ruchtbaarheid gegeven aan het feit dat er bomen gekapt zijn, waarvoor geen kapvergunningen verleend zijn. Rijkswaterstaat is hier debet aan. E.e.a. heeft ook te maken met de Tracéwet en Noaber 18. Inspraak is niet mogelijk.

4. Evaluatie openingsfeest Beekdalpark 25 mei 2017

Het Beekdal werd op donderdag 25 mei 2017 feestelijk geopend door middel van een openingsfeest. De Bomenwacht heeft aangeboden om zich tijdens dit openingsfeest ‘zichtbaar te maken’, voor de buitenwacht. In een goed bemande marktkraam heeft de Bomenwacht tastbaar gemaakt wat zij doet. Dit is een startpunt voor verdere activiteiten, waaronder educatie voor kinderen.

Het is echter niet de bedoeling dat de Bomenwacht op elke braderie gaat staan.

De Schaapscheerdersfeesten worden om de 3 jaar in Groenlo en Lichtenvoorde gehouden. Dyon Temming heeft e.e.a. op papier gezet hierover en mailt dit naar Maria Wieriks.

5. Commissies: stand van zaken

 

www.bomenwacht-oostgelre.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De Bomenwacht heeft tot doel om de betrokkenheid van inwoners uit Oost Gelre bij het openbaar groen

in het algemeen en bomen in het bijzonder te verhogen. Verder bevordert de Bomenwacht de kwaliteit en instandhouding van waardevolle bomen.

 

 
 

Solitaire bomen en boomgroepen; het is de bedoeling dat 50 eigenaren een brief gestuurd krijgen over de VTA inspectie. Men kan zich per brief aanmelden hiervoor. Henk Adema vraagt of het ook mogelijk is om dit per e-mail te doen. André legt uit dat dit ligt aan het feit wie de contactpersoon wordt van het secretariaat van de Bomenwacht, voor dit project. Het is nog niet te overzien hoeveel eigenaren zich opgeven en wat de eventuele vervolgstappen zijn. Niek Donderwinkel geeft zich op als vrijwilliger voor deze inventarisatieklus en de verdere administratie. De bijlage wordt door Niek aangepast. Zo wordt vraag 1 geschrapt en vraag 3 aangepast. Een klein comité bekijkt de bijlage nog. De brief wordt ondertekend door de Bomenwacht. Na de zomerperiode verzending.

Landschapsprojecten Zieuwent, Lievelde, Vragender en Harreveld; André te Brake geeft aan dat in maart 2018 de subsidieperiode afloopt. Er is een landschapsgroep opgericht die zich bezighoudt met het vormgeven van groen, zoals het creëren van boomgaarden en kikkerpoelen. Vanuit kern Zieuwent ligt er nu een initiatief om zuilen van de kerk op schaal na te maken en deze in het buitengebied van Zieuwent te plaatsen. Een agrariër stelt hiervoor grond beschikbaar. Wanneer hier een wandelpad gemaakt wordt, is er de combinatie van recreatie en historie. Frits van Lochem vertelt dat de gedeputeerde van Dijk, 7,5 miljoen subsidie beschikbaar stelt voor zulke projecten. Dit geldt dan vooral voor het buitengebied.

PR/website; Henk Adema vertelt dat de website weer up-to-date is. Annelies Ebregt heeft meer vorm en eenheid in de website gebracht. Er is behoefte aan foto’s. Zijn er nog foto’s van de opening van het Beekdal wordt gevraagd.

Entreés: Henk Adema heeft overleg gehad met Marieke Bluemer. Het project krijgt een vervolg. Men wil graag kleurrijke bomen gebruiken.

Boomplantdag (vervolg evaluatie en contact met Antoon Bleumink); de evaluatie staat voor week 27 geagendeerd.

Begraafplaats N18; dit project staat momenteel stil. André te Brake geeft aan dit wel in de gaten gehouden moet worden. De offertes die aangevraagd zijn door Henk Adema, worden door André te Brake uit het archief gehaald.

Een strook grond tussen de N18 en de nieuwe A18 is niemandsland. Dit moet ingevuld worden. Plas-drasgebied van maken.

Voedselbossen/gedenkbossen; Dyon Temming vertelt dat hij de intentie heeft om samen met de bijenvereniging en de Bariet een educatief plan te maken om in het Wentholtpark een gedenkbos/voedselbos te maken. Dyon Temming heeft hierover een boekje gemaakt. Dit project is een initiatief van hemzelf en geen initiatief vanuit de Bomenwacht. Ondersteuning van de Bomenwacht is altijd welkom.

Bomenroutes/excursies: Carel ten Have, Antoon Bleumink en Carel Bonsen hebben de intentie om jaarlijks een informatieve excursie gaan geven.

Bomenbeleidsplan/bermbeheer: José van Tull wordt nog uitgenodigd door André te Brake. Het voorstel van het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ* ) is dat de maaipaden van het waterschap, gedeeltelijk gebruikt worden voor opgaande beplanting en één kant voor bemaaiing. WRIJ heeft verder geen plan hiervoor maar wil dit grootschalig o pakken. Het heeft nogal wat voeten in aarde. Daarom wordt WRIJ uitgenodigd voor gesprek. André te Brake gaat achter de afspraak aan.

De rol van de Bomenwacht moet ook besproken worden. Er moet een brief opgesteld worden voor burgers die zelf de gemeentebermen gaan maaien. André te Brake en Leonie Heutinck zijn hiermee bezig. Mensen informeren, dan gesprekken volgen, dan handhaving eventueel. Ook moet gekeken worden naar pacht, overpad, dus publieke en private zaken.

6. Meldingen

-> Zwolse Veenweg, familie Rootinck; op het erf van deze familie staan 3 oude eiken (100 jaar) waarvan er 1 stuks door de gemeente is gesnoeid. Henk Adema heeft via email een klacht binnengekregen waarom zij niet allemaal gesnoeid zijn. André te Brake geeft aan dat bomen op de erven uitgezonderd zijn van kapverordening. Is het een monumentale boom dan valt deze wel onder de kapverordening. Formeel wordt alleen de boom gesnoeid die op de lijst staat. Feitelijk mag het wel en dit wordt normaliter ook wel gedaan. Toevallig bij deze kwestie dus niet. De aannemer krijgt per boom een bedrag. E.e.a. moet opnieuw bekeken worden. Henk Adema kan doorgeven dat de andere bomen ook gesnoeid worden. André te Brake kan de termijn niet aangeven. Het is kostbaar om voor 2 bomen te komen.

 
 
 

7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag/sluiting

Niek Donderwinkel meldt dat veel bomen aan de Bentinckstraat een gescheurde bast hebben. Hij is bang dat ze allemaal dood gaan. André te Brake geeft aan z.s.m. te gaan kijken.

De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering.

Lijst met afkortingen

VTA visual tree assesment = boomonderzoek (agendapunt 5)

WRIJ waterschap Rijn en IJssel (agendapunt 5)

Definitief verslag vergadering De Bomenwacht Oost Gelre d.d. 13 maart 2017
Locatie: BS22, Beltrumsestraat 22 te Groenlo

Aanwezig: Henk Adema, Henk Bastiaansen, Jaap Cannegieter, Niek Donderwinkel, Annelies Ebregt, Carel ten Have, Frits van Lochem, Jetty Rodenburg en Dyon Temming.
Afwezig: Ans ten Have en Marc Kothuis
Notulist: Maria Wieriks
Gemeente Oost Gelre: André te Brake en Leonie Heutinck

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Vaststelling agenda:
De agenda wordt vastgesteld. Voorgesteld wordt om grote onderwerpen, zoals het bomenbeleidsplan, in een aparte vergadering te bespreken.
Ingekomen stukken:

2. Verslag vergadering 16 januari 2017 en actiepuntenlijst
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en aangepast.

3. Mededelingen over de stand van zaken:
Bomenplant dag (=Boomfeestdag) woensdag 22 maart a.s. Jetty heeft dinsdag 14 maart een afspraak op de Antoniusschool in Vragender. Jetty en Antoon Bluemink begeleiden de Boomfeestdag in Vragender.
Ans en Carel ten Have begeleiden de Boomfeestdag op basisschool het Hof in Lichtenvoorde.

Carel merkt op dat de Bomenwacht blij moet zijn met de ondersteuning van Antoon Bleumink. André heeft de locaties doorgegeven aan de pers. In Groenlo vindt dit jaar geen Boomfeestdag plaats.

Beekdal: opening met dauwtrappen op donderdag 25 mei a.s.
Gelijk met de opening van het Beekdal vindt ook het Schaapscheerdersfeest plaats. Jaarlijks wordt door de stichting die dit regelt bepaalt waar het schaapscheerdersfeest plaatsvindt. Voor kinderen worden er die dag allerlei activiteiten georganiseerd. De officiële opening wordt door de Heemraad gedaan. André vraagt of de Bomenwacht nog iets kan betekenen die dag. Dyon stelt voor om een kraam te bemannen en op educatieve wijze kinderen te betrekken bij de Bomenwacht. Bomenbasten voelen? Boombladeren herkennen? Ansichtkaart maken? Wie pakt dit op? Wie bemenst de kraam? De locatie is op de Hoge Es. Actie-> Annelies, Dyon en Ans en Carel gaan brainstormen hierover. Maria geeft dit door aan Chris Frencken.

Bomenpoorten bij entrees Lichtenvoorde, Groenlo en omringende dorpen
Annelies wacht bericht van Chris Frencken af. In de gemeenteraadvergadering van 7 maart is het programma Lichtenvoorde vastgesteld met uitzondering van het gedeelte dat gaat over de Dijkstraat. Het agendapunt over openbaar groen is verplaatst naar 4 april. Marieke Bluemer is projectleider en Annelies neemt contact op met Chris Frencken. Naar nu blijkt heeft Annelies via email bericht gehad van Chris Frencken dat er op donderdag a.s. een interne vergadering is, waarbij er gesproken wordt, wie welk project gaat oppakken. De Bomenwacht wordt op de hoogte gehouden over de verdere gang van zaken.
Brouwerspark en Brouwersnös Groenlo: presentatie was op 20 februari jl.
De Bomenwacht heeft een email gekregen van Jos Oostendorp (d.d. 10 maart 2017), over de bomenkap.
De presentatie van het plan op 20 februari bij City was goed. Over het algemeen is men positief. Met de buurtbewoners is een regeling getroffen over het melden van overlast van de brouwerij.

www.bomenwacht-oostgelre.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Bomenwacht heeft tot doel om de betrokkenheid van inwoners uit Oost Gelre bij het openbaar groen
in het algemeen en bomen in het bijzonder te verhogen. Verder bevordert de Bomenwacht de kwaliteit en instandhouding van waardevolle bomen.

Besselinkschans Lichtenvoorde
Op de vraag waarom er momenteel heide wordt gepland op de Besselinkschans vertelt André dat er een werkgroep Besselinkschans is. Het monument ligt verscholen in het bos. Om dit beter zichtbaar te maken wordt er een gedeelte van het bos, gekapt en wordt er heide aangelegd. Het bos wordt wel gecompenseerd op ander gedeelte.(1 hectare) Er is nog geen toestemming van de provincie i.k.v. de Natuurbeschermingswet.
Ook op het Vennebulten is nu heide. Dit ziet er mooi uit.
De zandpaden worden gedeeltelijk verhard om zo meer bermen over te houden.

Bomen aftakelingsfase Maliebaan Groenlo
Leonie deelt mee dat dit project wordt uitgesteld i.v.m. financiële zaken, ontwikkelingen en plannen die in de toekomst komen. Maximaal 2 jaar uitstel. Er wordt een visie ontwikkelt voor de Maliebaan.

4. Bomenbeleidsplan Oost Gelre 2013
André stelt voor om een commissie samen te stellen die het beleidsplan doorwerkt en daarna projecten noteert die de Bomenwacht kan oppakken. Werkgroep-> Jaap, Carel, André en Henk B.

5. Geld voor projecten 2018 aanvragen bij de gemeente is mogelijk, met jaarplan en begroting.
André geeft de procedure weer van de cyclus voor plannen/financiën. Voorstel, collegebesluit, begroting. Een uitzondering zijn plannen waarvoor subsidies beschikbaar zijn zoals cultuur, welzijn, educatieve plannen. André mailt de link voor subsidies door. Gaat André nog doen.
De Bomenwacht geeft door dat zij graag een wandelboekje willen maken. Een zgn. leporello, d.w.z. harmonicaboekje.

6. Enquête Bomenwacht Oost Gelre
De enquête is uitgewerkt. Belangrijke punten die daarbij naar voren kwamen zijn: wat is de status van de Bomenwacht, de taak van de Bomenwacht en de mate waarin de Bomenwacht vanuit de gemeente van informatie wordt voorzien. Onze voorzitter heeft de Bomenwacht met een email hierover nogmaals geïnformeerd.
@ gedeelte uit email: ‘Jaap is van mening dat de Bomenwacht geen belangengroep is omdat er geen persoonlijk belang is bij de inspanningen maar dat alleen het algemeen belang van de gemeente Oost Gelre m.b.t. de ecologische en esthetische waarden behartigd worden. Daarom pleit Jaap ervoor dat de Bomenwacht in de fase vóór de besluitvorming al geïnformeerd wordt door de gemeente. En dus proactief kan meedenken en meebeslissen’.

Jaap staat niet alleen in deze opvattingen. Henk B vraagt zich af of de gemeente er moeite mee heeft dat er “in de keuken van de gemeente” wordt meegekeken. Verschillende scenario’s worden er genoemd waarbij de Bomenwacht niet geïnformeerd is door de gemeente. Zoals de reconstructie van Harreveld en Lievelde. De Bomenwacht vindt dat zij eerder geïnformeerd moet worden bij projecten waar bomen bij betrokken zijn. Mee mogen praten in een voortraject, om zo het draagvlak te vergroten. Dan kan de Bomenwacht ook uitleg geven aan burgers bij vragen of wanneer er kritiek op de gemeente wordt geuit.

André vindt dat de gemeente Oost Gelre een transparante organisatie is. Een praktisch punt is dat hij niet in alle projecten die gaande zijn, de contactpersoon is. Hier zijn projectleiders voor. André heeft niet meteen in beeld of bomen in de problemen komen. De Bomenwacht begrijpt Andrés verhaal maar vraagt of André niet beter kan informeren. André legt de bestemmingsplanprocedure uit. Dat bomen kunnen wijken voor plannen. André is niet altijd de spil in het web, qua bomen, hij kan zich daarin niet waarmaken om de Bomenwacht op voorhand te informeren. André baalt zelf ook van deze situatie. Carel geeft handelswijze gemeente Apeldoorn door.

André vindt de suggestie van de Bomenwacht dat de gemeente zo maar iets doet niet terecht. Zo is het vaak niet. Aan de gemeente worden ook zaken opgelegd door bijvoorbeeld de Rijksoverheid. De Bomenwacht wordt wel geïnformeerd door André, die zelf ook initiatieven hierin kan nemen. Het ligt niet alleen bij de gemeente. Niet alles is zwart/wit. Er worden veel bomen gekapt buiten de gemeente om. Hoe vaak gaat het mis dan?

Ook de beleidskeuze van het college speelt een rol. Niet voor iedere boom die gekapt wordt, is een kapvergunning nodig.
André heeft geen oplossing. Hij gaat de problematiek aankaarten bij de projectleiders om wanneer er iets met bomen speelt, dit door te geven aan Leonie, hemzelf André of de Bomenwacht. Opmerking van Dyon, dat de Bomenwacht het dan druk krijgt. Wanneer bij ieder project bomen betrokken zijn, de Bomenwacht wordt ingeschakeld. Henk B. geeft aan dit ook consequenties kan hebben voor de Bomenwacht, qua drukte. Jaap denkt van niet.
André geeft aan dat er onderscheid gemaakt moet worden voor particuliere bomen. Hierin heeft de Bomenwacht geen zeggenschap.
Opgemerkt wordt dat de doelstelling van de Bomenwacht niet alleen het behouden van de bomen is maar ook het educatieve gedeelte.

Jaap wil graag de toezegging dat de Bomenwacht eerder betrokken wordt bij projecten bomen en verzoekt André dit punt met zijn collega’s te bespreken. Actie-> André.

Afgesproken wordt dat de lijst met actiepunten van de enquête (vragen 15 en 17) de volgende keer geagendeerd wordt.

7. Commissies Bomenwacht (bijgewerkte lijst verstuurd 23 januari 2017)
Solitaire bomen en boomgroepen vergadert donderdag 16 maart a.s. ter kennisname
Procedure waarnemingen en meldingen: hoe melden we en aan wie?
Voorstel Carel: waarnemingen en meldingen mailen naar de secretaris en ter sprake brengen in eerstvolgende vergadering. Bij urgente gevallen dit direct mailen naar André.

8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag/sluiting
Annelies: via Facebook wordt er aan ledenwerving voor de Bomenwacht gedaan.
Annelies: zij heeft contact gezocht met Teun Wassink, van de basisschool in Zieuwent voor een wandelroute om en nabij de school. De Bomenwacht gaat binnenkort hier iets over vertellen op school. Misschien is dit ook iets voor andere basisscholen. Zij gaat hier iets voor op papier zetten zodat dit op meerdere scholen gebruikt kan worden. Hier is subsidie voor zegt André.
Henk A: hij gaat samen met Monique te Brake en Annelies Ebregt weer structuur aanbrengen aan de website van de Bomenwacht.
Henk A: hij heeft gehoord dat er een nieuw plan is om de blauwalg tegen te gaan. Bomen rondom de gracht zouden de oorzaak zijn van de blauwalg en daarom gekapt worden. André geeft aan dat dit niet waar is. Één van de oorzaken van blauwalg is bladafval. Maar daar worden geen bomen voor gekapt. Er is wel een breed onderzoek geweest naar de oorzaken van blauwalg geeft hij aan.
Leonie: vertelt dat er een nieuwe rubriek in de Elna en Groenlose Gids is, genaamd “in het zonnetje”. Hierin kan men iemand nomineren die goed doet voor de openbare ruimte en zich betrokken voelt bij groen.
Leonie: vertelt dat op zaterdag 18 maart een open dag van het gemeentehuis is. Iedereen is welkom tussen 10 en 16 uur.
Jaap: merkt op dat er beuken gezaagd/gekapt zijn bij de beschoeiing van de gracht. Komt hier nog herplant voor? André deelt mee dat er eerst gewacht wordt tot de beschoeiing vervangen is.

De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering.

Amerikaanse eik bg

© Bomenwacht-Oostgelre 2018