Locatie: Gemeentehuis Lichtenvoorde, Ontmoetingsplein
Aanwezig: Henk Adema, Henk Bastiaansen, Jaap Cannegieter (voorzitter), Marc Kothuis, Frits van Lochem, Jetty Rodenburg en Dyon Temming
Afwezig: Niek Donderwinkel, Ans en Carel ten Have
Notulist: Maria Wieriks
Gemeente Oost Gelre: André te Brake

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Afmeldingen van Niek en Carel.
Maria deelt een toestemmingsverklaring uit o.g.v. de AGV die iedereen ondertekent en daarmee toestemming geeft om elkaar te e-mailen zonder gebruik te maken van BCC.
Henk B. bewaart de verklaring in het Bomenwachtarchief.
Vaststelling agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
Ingekomen stukken:
Geen.

2. Verslag vergadering 2 juli 2018 en actiepuntenlijst
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
N.a.v. agendapunt 3. Mededelingen
De Bomenwacht heeft op maandag 10 september een gesprek met wethouder Bart Porskamp, die duurzaamheid, klimaatadaptatie en ruimtelijk beheer in zijn portefeuille heeft. Kevelderstraat te Zieuwent als natuurmonument wordt voorgesteld als één van de onderwerpen.
Het artikel uit de Volkskrant d.d. 8-8-2018 “Zo kunnen (en moeten) we de droogte te lijf gaan”, wordt ook een van de onderwerpen.
N.a.v. agendapunt 4. Verzoek Weenink
Afgesproken wordt dat dit onderwerp besproken wordt met de wethouder en dat daarna een brief uitgaat naar het college van B&W. Het verzoek van Weenink wordt ook geagendeerd voor de monumentencommissie van 13 september. Dyon Temming gaat als afgevaardigde van de Bomenwacht, deelnemen aan de monumentencommissie.
N.a.v. agendapunt 6. Hoe goed worden bomen in de gemeente Oost Gelre beschermd?
“Juridisch wordt dit uitgezocht”, toelichting door André dat het in sommige zaken niet altijd makkelijk op te lossen zijn. Niet alles ligt eenvoudig. Sommige zaken vergen veel onderzoekwerk.

Actiepuntenlijst
Deze wordt bijgewerkt. Annelies blijft commissielid voor de haar lopende projecten en staat daarom nog genoemd in de lijst.

3. Mededelingen
Op 3 augustus zijn Jaap en Henk B op bezoek gegaan bij Annelies om namens de Bomenwacht afscheid te nemen. Naast lovende woorden en bloemen heeft Annelies ook een boek cadeau gekregen en wel “Het geheime leven van bomen”.

4. Gesprek met wethouder Bart Porskamp en André te Brake
Maandag 10 september om 13.30 uur staat er een afspraak gepland met wethouder Bart Porskamp en de Bomenwacht. André is hierbij ook aanwezig.
Henk B stelt een lijstje op met de gespreksonderwerpen en André zorgt ervoor dat de wethouder deze vóór het gesprek heeft om zich voor te bereiden.
Onderwerpen zijn: Natuurmonumenten/bos Kevelderstraat Zieuwent; artikel Volkskrant, hoe om te gaan met droogte; meer bomen regelen via bestemmingsplan; de 4 vragen van Annelies in verslag 2 juli 2018 en toezicht/handhaving.

 

5. Plannen en voorstellen: stand van zaken
plan Dijkstraat; Henkjan Luesink heeft de opdracht gekregen om een conceptplan op te stellen. Het plan staat in de parkeerstand vanwege andere werkzaamheden en prioriteiten.
Voorstel van Weenink voor Avinkweg bij Weenink/Erve Kots; de Bomenwacht zou hier nog een reactie op geven. In de vergadering van 2 juli is hierover gepraat en is er negatief gereageerd op het voorstel.
Reconstructie G.J. Doorninkweg; dit project is bijna afgerond. Er zijn geen bomen gekapt. De bomen wortelen ondiep. Dyon vraagt of de gemeente gebruik maakt van bestekken bij een opdracht en of de bescherming van bomen hierin genoemd wordt? André geeft aan dat dit aan het project ligt. Soms wel en soms niet. Niet alle aannemers houden rekening met bomen.
Reconstructie Hagenstraat; hiermee wordt in het najaar begonnen. Door vervanging van het riool worden er moeraseiken gekapt.

6. Commissies: stand van zaken, als er nieuws is.
Commissie Klimaatbomen: 2 bedrijven doen mee. Marc gaat in overleg met Richard Trenning om deze bedrijven in de publiciteit te zetten.
Marc vraagt of Richard Trenning een presentatie wil geven bij IKGL over dit project.

Commissie Rustplaats De Vrömdenkarkhof; Henk A heeft met Peter Ballast overleg gehad. De offerte is wederom doorgestuurd aan Peter B. Henk A wacht op een reactie van Peter hierop. Er wordt een beplantingsontwerp gemaakt voor de sliert aan de N18. Uitvoering waarschijnlijk in 2019. Dit project staat even geparkeerd.

7. Overzicht van de gevolgen/schade aan bomen en openbaar groen door de aanhoudende droogte de afgelopen maanden. Aanpak in de gemeente Oost Gelre?
Henk B overhandigt een krantenartikel uit de Volkskrant over de droogte.
Hoe gaat de gemeente hiermee om?
André heeft de Hacron gevraagd of zij de schade in beeld kunnen brengen maar eigenlijk is het te vroeg om e.e.a. vast te stellen. Sommige bomen/struiken/groen zal herstellen, sommige niet of dan is het pas in een later stadium zichtbaar. Er zullen jaren later nog klappen vallen.
André merkt op dat het incidentele karakter het grote probleem is. Extreme hitte is een uitzondering in Nederland.
Ook is relevant waar het groen/de bomen staan. Het ligt aan de grondwaterstand of aan de capillaire werking van de wortels van de bomen.
De uiteindelijke schade zal pas volgend jaar of de jaren daarna zichtbaar zijn.

8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag / sluiting
Frits; hij vraagt of het bos aan de Schans particulier eigendom is. André geeft aan dat waar de wedstrijdbaan van de MACL is, die grond van de gemeente is. Dit is een slecht stuk grond, met veel erosie. Deze grond is aangewezen als EHS. De provincie kijkt ook mee. Het is een bos van grote omvang, interessant en relevant. Het bos valt wel in evenemententerrein. Voorgesteld is dat de Zwarte Cross meebetaald met het in stand houden van het bos. De organisatie van de Zwarte Cross staat hier positief tegenover en wil het bos ook in stand houden. Ook wordt de situatie langs de Visserijbeek herstelt.
Henk B: Monique te Brake geeft via e-mail aan dat ze nog wel betrokken wil blijven bij de Bomenwacht. André vraagt of de beide Henks contact opnemen met haar. André krijgt gelukkig geen spam meer.
Henk B: wie neemt de functie van vice-voorzitter over van Annelies Ebregt en wordt lid van het dagelijks bestuur. Jaap heeft Marc Kothuis gevraagd en iedereen gaat akkoord. In de praktijk vergadert het dagelijks bestuur niet zoveel.
Henk B: wanneer wordt het veldje bij het Watermolenpad beplant. Dit is al enkele malen gevraagd in de vergadering van de Bomenwacht. Er is nog steeds niets gebeurd. André onderneemt actie.

Met dankzegging van de voorzitter sluit deze om 21.15 uur de vergadering.

 

Voorstel Vergaderschema Bomenwacht 2018

Datum

Week

Groep

Tijd

Plaats

         

Ma 15 januari

03

BW

20.00

Lichtenvoorde

Ma 12 maart

11

BW

20.00

Lichtenvoorde

Ma 14 mei

20

BW

20.00

Lichtenvoorde

Ma 02 juli

27

BW

20.00

Lichtenvoorde

Ma 03 september

36

BW

20.00

Lichtenvoorde

Ma 05 november

45

BW

20.00

Lichtenvoorde

         

 

    Opmerkingen bij het voorstel vergaderschema 2018:

 

 • Het gaat om vergaderingen voor alle leden van de Bomenwacht (BW).
 • De Commissies van de Bomenwacht (CB) vergaderen op eigen initiatief.
 • Ook het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert op eigen initiatief.

 

 • De Bomenwacht vergadert in principe zes keer per jaar (om de twee maanden), in  het Gemeentehuis te Lichtenvoorde.
 • De vergaderingen vinden op maandag plaats en beginnen om 20.00 uur.

In dit vergaderschema is rekening gehouden met schoolvakanties (Voorjaarsvakantie (10 – 18 februari), Pasen (1-2 mei), de Meivakantie (28 april – 6 mei), Pinksteren (20-21 mei), de Zomervakantie (14 juli – 26 augustus), de Herfstvakantie (20 – 28 oktober) en met evenementen als Carnaval (11-13 februari), de Kermis in Groenlo (weekend eind augustus), het Bloemencorso in Lichtenvoorde (weekend 9 september).

 

Actiepunten

Wanneer afgesproken

Wie

Termijn

Bijzonderheden

Verfraaiing entrees Lichtenvoorde

15-05-2017

Annelies

 

Annelies en Henk A. hebben ideeën aangedragen

Optimalisering handhaving door gemeente

13-03-2017

Hele BW

Dringende meldingen doorgeven aan André.

Minder dringende meldingen doorgeven aan Henk B.

José van Tull van Waterschap Rijn en Ijssel uitnodigen

04-09-2017

Henk B.

Voor volgende vergadering

 

Bomenbeleidsplan

 

 

 

13-03-2017

 

 

15-05-2017

 

 

André, Carel, Henk B, Niek en Jaap

André, Carel, Henk B, Niek en Jaap

 

In welke projecten kan de BW iets betekenen?

 

Er is/wordt een lijst met concrete plannen opgesteld.

Solitaire bijzondere bomen

04-09-2017

André, Carel, Henk B., Niek en Jaap

Op korte termijn

Niek Donderwinkel verstuurd de brieven naar eigenaren bomen

Rapport reddingsplan bomen Maliebaan

04-09-2017

Jaap

 

Plan staat geparkeerd

Project Rustplaats; afspraken maken met John Berentsen en Maarten Minkjan

04-09-2017

Henk A.

Wanneer A18 gereed is

Plan staat geparkeerd

Publiceren ‘bomenverhaal’ in Groenlose Gids en Elna

04-09-2017

 

maandelijks

Dyon heeft via Facebook oproep gedaan.

Meldingen bomenkap

04-09-2017

André

z.s.m.

Eiken bij Harreveldseweg, André vraagt na of hier een kapvergunning voor is aangevraagd

Meldingen bomenkap

04-09-2017

André

z.s.m.

Boom bij Lindeboomweg, Harreveld. Deze is volgens André beschermd. Hij kijkt dit na

d.d. 4 september 2017

Aanwezig: André te Brake, Monique te Brake, Henk Adema, Henk Bastiaansen (verslag),

Jaap Cannegieter (voorzitter), Niek Donderwinkel, Annlies Ebregt, Ans ten Have, Ron

Krabben, Marcel Lageschaar, Cor van der Linden, Frits van Lochem, Jetty Rodenburg, Hans

Wildenbeest, Joop Wopereis.

Afgemeld: Carel ten Have, Jan van der Weyde

1. Opening.
Voorzitter heet iedereen welkom.

2. Presentatie website Bomenwacht: zal later op de avond plaats vinden: 20.30 – 21.15 uur.

3. Mededelingen
Voorzitter zal bomenwachters die vaak afwezig zijn bij vergaderingen, benaderen
Ook verzoekt hij iedereen op zoek te gaan naar nieuwe bomenwachters, want het met de vraag of zij lid willen blijven.
Aantal actieve bomenwachters neemt af.

4. Ingekomen/uitgaande stukken:
Betreffen de Inventarisatie Bijzondere Bomen door Terra Nostra (lijst criteria, tijdpad) en het Boomwortelprotocol. Deze stukken zijn in ieders bezit.

5. Notulen vergadering 23 oktober (K) en 24 november (K + K) 2014
Bij notulen 24 nov.:11+12, punt 3 (Velling particuliere monumentale boom hoek Dijkstraat 35)
Er is gekozen voor veiligheid. Voor het verlenen van een kapvergunning is geen overleg geweest met André te Brake. De boom had misschien gered kunnen worden.
Alle aanwezigen onderstrepen de dringende wens de Bomenwacht in een vroeg stadium te betrekken bij beslissingen over bomen. Deze wens moet aan de beleidsmakers (College van B en W) kenbaar gemaakt worden. Zo spoedig mogelijk.

Na uitleg van André te Brake over de jaarlijkse controle van "zorgbomen", over de mogelijkheid om boetes op te leggen en over de herplantingsplicht, wordt afgesproken dat voorzitter en secretaris op korte termijn een brief zullen sturen aan het College van B en W waarin deze dringende wens van de Bomenwacht wordt kenbaar gemaakt.

Zie ook hieronder, verslag agendapunt 8.
De notulen worden met dank goedgekeurd.

6. Stand van zaken: "Mot Kun'n: een gratis boom voor elke boer"
De inventarisatie is bijna afgerond. Met alle aanvragers is gesproken over de plaats waar de bomen geplant zullen worden.
Vervolgens wordt een overzicht gemaakt. En er wordt een kweker gekozen (afhankelijk van inschrijvingen en aanbiedingen.) Eind februari worden de bomen door de kweker uitgereikt. De aanvragers planten de bomen zelf. Zij ontvangen ook een handleiding en boompalen. Ook met nazorg is rekening gehouden.

Er is alom enthousiasme voor dit project. En de bomen komen vaak op prachtige locaties te staan. Opmerkelijk is wel dat het vooral "hobbyboeren" zijn. De eigenlijke doelgroep, de professionele agrariërs, is ondervertegenwoordigd. Hopelijk melden zij zich aan bij een tweede ronde. Of daarna, want het ligt in de bedoeling elk jaar de oproep te doen een boom te plaatsen.
Interessant detail: enkele aanvragers hebben land en weten niet goed wat ermee te doen. Het is goed om deze eigenaren in contact te brengen met landschapsbeheer landschaps- projecten.

7. Stand van zaken: Inventarisatie Bijzondere Bomen (Lijst criteria, tijdpad) (Zie verslag 24 nov. 2014, en e-mails met bijlagen 22 dec. 2014 en 5 jan. 2015.)

Terra Nostra heeft nieuwe criteria opgesteld, op basis van de bestaande lijst. En de bijzondere bomen in kaart gebracht, aangevuld met bijzondere bomen in het buitengebied.

De eindpresentatie vindt plaats in twee fasen:

 • Eerst de definitieve versie in concept. Commentaar / aanvullingen mogelijk.
 • Vervolgens de definitieve versie, tijdens de volgende vergadering van de Kerngroep + Klankbordgroep op 25 maart aanstaande.

Presentatie website Bomenwacht
Door Monique te Brake en Ron Krabben.

Enkele punten uit hun toelichting:

 •  Iedere bomenwachter krijgt een eigen inlogcode.
 • Overige bezoekers van de website openen de site via het contactadres.
 • Een handleiding Hoe met de website om te gaan? kan gemaakt worden.
 • De kaart met bijzondere bomen (inclusief namen en plaatsen) wordt gewaardeerd.
 • Het toegankelijk maken en actualiseren van beschikbare teksten voor een groot publiek is een taak voor de bomenwachters. Advies: kort en veel illustraties.
 •  Iedere commissie kan teksten en illustraties aanleveren. Joop Wopereis is bereid zeop taal te controleren. Vervolgens stuurt de "componist" het stukje naar webmaster Ron Krabben.
 •  De bomenwachters worden uitgenodigd de website te bezoeken en commentaar televeren. Het gaat tenslotte om "werk in uitvoering."

Voorzitter dankt Monique, Ron en Annelies Ebregt voor hun werk.

8. Stand van zaken: inspectie / meldingen door bomenwachters
Vooraf:

 • Er zijn waarnemingsformulieren. Cor van der Linden wil centraal verzamelpunt en
 • Waarnemingen zullen een vast punt op de agenda worden.
 • Melding Hans Wildenbeest: de bomen bij de geplande Welkoop (Hagenstraat - Carel Looierstraat (L). Op de plaats waar het gebouw komt (de bouw zal plaats vinden, dat staat vast), zullen een paar bomen geveld worden. De grote bomen in de buurt lopen geen gevaar, net als de Herdenkingsboom.

Melding Annelies Ebregt: Otterspad langs de Baakse Beek (Z).
Eigenaar: Staatsbosbeheer. Inmiddels zijn de populieren geveld.
Toelichting André te Brake: dit is een "voorlopig bestemmingsproject". In dat geval is ergeen kapvergunning nodig.

Voor de tweede maal deze avond wordt ontevredenheid en teleurstelling geuit over de gang van zaken. (Zie ook agendapunt 5 hierboven.)

André te Brake: In ieder bestek staat de eis dat de aannemer van een project zorgvuldig met bijzondere bomen moet omgaan. Toch is het goed om namens de Bomenwacht een brief aan B en W te sturen. Met daarin aanspreekpunt zijn voor de waarnemingen / meldingen door de bomenwachters 

 • de eis om zorgvuldig met bomen om te gaan,
 • het verzoek om een toelichting op de wijze waarop dat zal gaan gebeuren,
 •  de wens om steeds in een vroeg stadium (vóór publicatie in Groenlose Gids en ELNA) bij projecten betrokken te worden, 
 • het verzoek duidelijk en volledig te zijn bij het publiceren van verleende. omgevingsvergunningen.

André te Brake zal zelf het punt van heldere en transparante communicatie over plannen waarbij bijzondere bomen gevaar lopen, intern bespreken.

Melding Henk Adema: Acacia's Marhulzerweg.

Melding Carel ten Have: Fietspad door houtwal Schaepmanstraat langs de Slinge (G).
Het overleg met het Waterschap en bewoners is nog niet afgerond.

9. Stand van zaken: Boomfeestdag 2015 (woensdag 18 maart.)
De commissie Boomfeestdag gaat aan het werk.
Twee scholen, in Harreveld en Groenlo doen mee. In Groenlo krijgt de beplanting. Hans Windenbeest doet mee met de commisie.

10. Vergaderschema 2015 (Nieuwe versie onder dit verslag bijgevoegd)

 • Maandag 16 februari vervalt.
 •  Maandag 18 mei wordt maandag 15 juni (week 25).
 • Buiten dit vergaderschema om, werken de commissies gewoon door.

11. Het boomwortelprotocol (aan iedereen toegestuurd)
André te Brake is tevreden over het protocol. Er is flink aan geschaafd. 85% van de situaties is beschreven en dit voorkomt moeilijkheden achteraf.van de vernieuwde gracht aandacht.

Het gaat om de waarde van de investering in bomen betreffende behoud en beheer. Er zijn daarbij drie categorieën onderscheiden:

 •  Bijzondere bomen
 • Laanbomen, hoofdgroenstructuur en buurtbomen
 • Overige bomen.

De bomenwachters wordt gevraagd te reageren op het protocol, vooral op het punt systematiek en methodiek. Secretaris zal alle bomenwachters via een email aan dir verzoek herinneren. Reacties graag binnen een week sturen naar André te Brake.
(Zie email verstuurd op vrijdag 30 januari 2015)

12. Wat verder ter tafel komt
Joop Wopereis zal ervoor zorgen dat iedere bomenwachter een nieuwe Falk

Gemeenteplattegrond Oost Gelre ontvangt.

13. Rondvraag

 • (Carel ten Have) Uitnodiging voor rondleiding door de boomkwekerij van Herman
 • Niek Donderwinkel vraagt aandacht voor Dit social medium wordt veel gebruikt en
 • (Ans ten Have) Het maken van notulen zou rouleren. Dat was afgesproken. Naar
 • (Annelies Ebregt) Aandacht voor educatie. Mogelijkheden: lesbrieven, Bomen-Rendering. Deze wordt met veel belangstelling aanvaard. Suggestie datum:

woensdag 26 augustus, in combinatie met / in plaats van de op die dag geplande vergadering?

bekeken. aanleiding van deze sympathieke opmerking vraagt secretaris of er budget is voor

een onafhankelijk notulist voor vergaderingen van de Bomenwacht. André te Brake zal dit bij de Gemeente aankaarten.

feestdag en excursies.

14. Sluiting
Voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 22.15 uur.

Datum:

21 oktober 2015

Amerikaanse eik bg

© Bomenwacht-Oostgelre 2021